Kvalitetan triler otrgnut iz zaborava

23.09.2021.

TV: GLUHO DOBA NOĆI, reda­te­lja Roberta Bentona

U sri­je­du nave­čer (22. rujan) na 3. pro­gra­mu HTV‑a pri­ka­zan je tri­ler „Gluho doba noći“ (Still of the Night, 1982), poma­lo zabo­rav­lje­nog ame­rič­kog reda­te­lja Roberta Bentona, čiji je naj­ve­ći uspjeh bio dra­ma „Kramer pro­tiv Kramera“ o bor­bi biv­ših supruž­ni­ka za skr­b­niš­tvo nad djetetom.

No, Benton je tije­kom više­de­set­ljet­ne kari­je­re bio vrlo uspje­šan u raz­li­či­tim žan­ro­vi­ma. Početkom 1970-ih reži­rao je mini­ma­lis­tič­ki ves­tern „Loše druš­tvo“ (Bad Company), oku­šao se u gan­g­s­ter­skom fil­mu „Billy Bathgate“ (1991) i bio je kos­ce­na­rist kul­t­nog Pennovog fil­ma „Bonnie i Clyde“ (1967), a zapa­že­na mu je i kome­di­ja „Ničija buda­la“ (1994) s Paulom Newmanom. Televizijska repri­za tri­le­ra „Gluho doba noći“ poka­zu­je da se Benton jako dobro sna­šao i u tom film­skom žanru.

Junak fil­ma je ugled­ni nju­jor­ški psi­hi­ja­tar (Roy Scheider), koji je opte­re­ćen svje­žim razvo­dom i okrut­nim uboj­stvom svo­jeg dugo­go­diš­njeg paci­jen­ta. Jednog dana upoz­na­je tajans­tve­nu lje­po­ti­cu (Meryl Streep), koja je bila lju­bav­ni­ca pokoj­nog paci­jen­ta, ali nas­lu­ću­je da ona nešto kri­je i da bi čak mogla biti pove­za­na s ubojstvom.

Glavni liko­vi su kva­li­tet­no raz­ra­đe­ni i odglum­lje­ni; Scheider uvjer­lji­vo glu­mi čovje­ka koji se lomi izme­đu pro­fe­si­onal­ne eti­ke i zna­ti­že­lje, a Streep je vrlo dojm­lji­va kao žena koja kri­je taj­ne. No, naj­is­tak­nu­ti­ji je Bentonov sja­jan reda­telj­ski stil, koji više naz­na­ču­je nego što otkri­va i gle­da­te­lja stal­no navo­di na kri­vi put.

Benton zna­lač­ki gra­di sek­ven­ce nabi­je­ne jezom i nape­toš­ću, iako u cije­lom fil­mu ima samo neko­li­ko pri­zo­ra izrav­nog nasi­lja. Svakako valja oda­ti priz­na­nje ured­niš­tvu 3. pro­gra­ma na ponov­nom otkri­va­nju ovog kva­li­tet­nog i zabo­rav­lje­nog žan­rov­skog filma.

 

Elvis Lenić