Predstava „Plesna demokracija“ u buzetskom Narodnom domu

21.09.2021.

Predstava suvre­me­nog ple­sa „Plesna demo­kra­ci­ja“ u pro­duk­ci­ji umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Fronesis iz Zagreba igrat će u uto­rak, 21. ruj­na u 19 sati u Narodnom domu u Buzetu.

„Plesna demo­kra­ci­ja pred­sta­va je libe­ral­ne današ­nji­ce u kojoj gle­da­te­lji demo­krat­skim putem utje­ču na tijek rad­nje demo­krat­ski, dak­le, sva­ki će gle­da­telj moći dati svoj glas za jedan od ponu­đe­nih izbo­ra podi­za­njem crve­ne ili pla­ve stra­ne papi­ra, odnos­no gla­sač­kog lis­ti­ća i taj će se izbor odi­gra­ti na sce­ni. U duhu vre­me­na i s ciljem uspos­tav­lja­nja pot­pu­ne demo­kra­tič­nos­ti, bez iznim­ke, gla­so­vi gle­da­te­lja se detek­ti­ra­ju auto­mat­ski; oni su snim­lje­ni kame­rom i odre­đe­ni algo­rit­mom za raču­nal­ni vid koji ih u dje­li­ću sekun­de vizu­al­no ana­li­zi­ra i pre­poz­na­je. Naravno, zbog toga se podra­zu­mi­je­va da je pred­sta­va pod video nad­zo­rom – a gle­da­te­lji mogu, ako žele, osta­ti ano­nim­ni u svo­jem gla­sa­nju nav­la­če­njem maske na lice. Računalni algo­ri­tam će odre­di­ti pos­to­tak gla­so­va te pro­gla­si­ti koji je izbor oda­bran demo­krat­skim putem, a to možda neće biti baš vaš izbor“, piše u opi­su predstave.

„Iako u Plesnoj demo­kra­ci­ji gle­da­telj ima puno veću moć u odno­su na kla­sič­ne (ples­ne) pred­sta­ve u kon­tek­s­tu ono­ga što se doga­đa na sce­ni, odnos­no, gle­da­te­lji kao kolek­tiv pos­tav­lje­ni su u pozi­ci­ju auto­ri­te­ta koji uprav­lja samom pred­sta­vom, ipak se može dogo­di­ti da gle­da­telj pogle­da ina­či­cu ove pred­sta­ve u kojoj neće biti ispo­što­van niti jedan nje­zin ili nje­gov izbor jer je veći­na odlu­či­la nešto dru­go, što bi neke možda moglo pod­sje­ti­ti na vre­men­sko-pros­tor­ni okvir koji nazi­va­mo sva­kod­nev­nim živo­tom. Također tre­ba koris­ti­ti oprez i naoš­tri­ti pozor­nost pri okol­nos­ti­ma bira­nja doga­đa­ja i nači­na na koji će se isti odi­gra­ti na sce­ni, jer je vrlo lako mogu­će upas­ti u kolo­te­či­nu pasiv­nos­ti iza­zva­nu auto­ma­tiz­mom demo­kra­ci­je, što može doves­ti do toga da se čini kao da su izbo­ri namje­šte­ni, ili da net­ko dru­gi bira umjes­to vas. U ovoj pred­sta­vi istra­žu­je­mo demo­kra­ci­ju shva­će­nu u kon­tek­s­tu okos­ni­ce suvre­me­nog druš­tva, istra­žu­je­mo odnos izme­đu demo­krat­skog izbo­ra i naj­bo­ljeg izbo­ra, odnos izme­đu kolek­tiv­nog i osob­nog izbo­ra, istra­žu­je­mo odno­se gle­da­te­lja i izvo­đa­ča. Plesna demo­kra­ci­ja je pred­sta­va koja ćeu svo­jem libe­ral­no-teh­no­krat­skom pris­tu­pu biti dru­ga­či­ja iz izved­be u izved­bu te u pot­pu­nos­ti ovi­si o kolek­tiv­nom izbo­ru gle­da­te­lja, tako da gla­saj­te kao i uvi­jek, pre­ma želja­ma, po savjes­ti – i naj­važ­ni­je od sve­ga, infor­mi­ra­no“, poru­ču­je kore­ograf­ki­nja pred­sta­ve Jasna Čizmek Tarbuk.

Izvođači: Iva Katarinčić, Fran Žuglić i Sara Piljek. Koreografija: Jasna Čižmek Tarbuk. Dramaturgija: Patrik Gregurec. Kompozicija: Katarina Kralj i Gordan Kreković. Razvoj sof­tve­ra: Antonio Pošćić. Scenografija/ maske: Iva Patarčec. Oblikovanje svje­tla: Marino Frankola.

Priredio B. V.