Tea Bičić izlaže u Gradskoj galeriji Pula

28.09.2021.

Samostalna izlož­ba Tee Bičić otvo­rit će se u čet­vr­tak, 30. ruj­na u Gradskoj gale­ri­ji Pula, Kandlerova 8 u 20 sati.

Tea Bičić rođe­na je 1979. Nakon zavr­še­ne sred­nje Škole za pri­mi­je­nje­nu umjet­nost i dizajn u Puli, diplo­mi­ra­la je sli­kar­stvo na Accademia dI bel­le arti u Veneciji, u kla­si prof. Paola Tessaria.

Samostalno izla­že od 1996. godi­ne i do sada je izla­ga­la 42 samos­tal­ne izlož­be i na više od 100 skup­nih izlo­ža­ba u zem­lji i inozemstvu.

Za svoj rad više je puta nagra­đi­va­na, sudje­lo­va­la je u neko­li­ko među­na­rod­nih likov­nih kolo­ni­ja, a rado­vi joj se nala­ze u mno­gim muzej­skim, gale­rij­skim i pri­vat­nim zbirkama.

Od 2006. radi u umjet­nič­kim gale­ri­ja­ma, u Puli (MMC Luka) pa u Labinu (Gradska gale­ri­ja) i bavi se orga­ni­za­ci­jom kul­tur­nih pro­gra­ma. Jedna je od osni­va­ča Galerije POOLA u Puli.

Članica je HDLU‑a (Hrvatsko druš­tvo likov­nih umjet­ni­ka), CEA (Concilio Europeo dell‘Arte) i MKS‑a (Udruge Mediteranski kipar­ski sim­po­zij) u kojoj od 2017. vrši funk­ci­ju pred­sjed­ni­ce Stručnog savje­ta i umjet­nič­ka je vodi­te­lji­ca mani­fes­ta­ci­je Mediteranski kipar­ski sim­po­zij koja se odr­ža­va u Parku skul­p­tu­ra Dubrova pokraj Labina.

Prvenstveno se bavi sli­kar­stvom i deko­ra­ci­jom. Živi u Labinu gdje se nala­zi i nje­zin atelje.

„Naslovna reče­ni­ca s web stra­ni­ce Tee Bičić (i ovo­ga skrom­nog uvod­ni­ka) spoz­naj­no ponaj­bo­lje pojaš­nja­va – dale­ko bolje, jed­nos­tav­ni­je i saže­ti­je od bilo koje­ga filo­zo­fij­skog ili, još uže, estet­skog istra­ži­va­nja moti­va­cij­sko­ga smis­la likov­ne umjet­nos­ti – nje­zi­nu esen­ci­ju umjet­nos­ti, kojom nas ova izu­zet­na likov­na umjet­ni­ca već dva deset­lje­ća, u više raz­no­vr­s­nih cik­lu­sa, daru­je svo­jim dje­li­ma ostav­lja­ju­ći pose­ban, pre­poz­nat­ljiv trag i spe­ci­fič­nu notu istar­skoj likov­noj sce­ni“, sto­ji u tek­s­tu Erosa Čakića.

Izvor