Udruga Proces: izložba Luke Pešuna u Galeriji Makina

17.09.2021.

Svečano otvo­re­nje izlož­be „Domestic“ nagra­đi­va­nog foto­gra­fa Luke Pešuna bit će odr­ža­no u petak, 17. ruj­na u 20 sati u pul­skoj Galeriji Makina, a u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Proces.

„Ideja doma kao mjes­ta sigur­nos­ti i zašti­te unu­tar kojeg je nuk­le­ar­na obi­telj temelj­na orga­ni­za­cij­ska jedi­ni­ca i osnov­na odred­ni­ca (još) je dubo­ko uko­ri­je­nje­na u kolek­tiv­nu svi­jest, a na razi­ni poje­din­ca name­će se poput kak­vog samo­is­pu­nja­va­ju­ćeg pro­ro­čans­tva. Svaki se pomak od ovo­ga obras­ca u toj tra­di­ci­onal­noj (patri­jar­hal­noj) struk­tu­ri osje­ća, ako ne i nasil­no arti­ku­li­ra, kao ano­ma­li­ja. Suočen s tak­vim nera­zu­mi­je­va­njem i izos­tan­kom podr­ške čla­no­va uže obi­te­lji, autor je u ranoj ado­les­cen­ci­ji for­mi­rao neku vrstu alter-ega, adap­ti­ra­ju­ći vlas­ti­ti iden­ti­tet i pri­mje­nju­ju­ći auto­cen­zu­ru. U odras­loj se dobi vra­ća una­trag, u foto­graf­sko istra­ži­va­nje pre­šu­će­nog i poku­šaj raz­rje­še­nja tra­uma, iz koje­ga pro­iz­la­zi cik­lus „Domestic““, pišu Tea Kantoci i Jozefina Ćurković u opi­su izložbe.

Priredio B. V.