Ususret 10. Vladimir Film Festivalu

15.09.2021.

Deseto, jubi­lar­no izda­nje Vladimir ska­te film fes­ti­va­la odr­žat će se od 16. do 19. ruj­na na raz­li­či­tim loka­ci­ja­ma u Fažani, Barbarigi, Puli i Nacionalnom par­ku Brijuni.

Povodom ove edi­ci­je, orga­ni­za­tor fes­ti­va­la – Skateboard klub August Šenoa obno­vio je i nado­gra­dio pos­to­je­ći DIY ska­te­park u Fažani u šumi­ci nado­mak Kasarne – pros­to­ra urba­ne kul­tu­re. Stoga, u čet­vr­tak, 16. ruj­na, kao uvod u ovo­go­diš­nje fes­ti­val­ske aktiv­nos­ti i kao svo­je­vr­s­no otva­ra­nje obnov­lje­nog ska­te­par­ka, kre­nut će ska­te sessi­on već od 16 sati, dok je služ­be­no otva­ra­nje fes­ti­va­la pre­dvi­đe­no na istom mjes­tu u 20 sati pro­jek­ci­ja­ma ska­te-videa. I ovo­ga puta pred­sta­vit će se recent­na pro­duk­ci­ja ska­te fil­mo­va iz cije­log svi­je­ta i Hrvatske. Od tali­jan­skog „Samurai Safaria“, šved­skog „Malmö City X“, azij­skog „Nocturnupa“, beograd­skog „Cvat na polu­os­tr­vu Histria“ do zagre­bač­kog „Nevolja“ auto­ra Hrvoja Zubovića.

Prvi put pro­gram fes­ti­va­la odr­žat će se u Barbarigi na tvr­đa­vi Fort Forno, a u surad­nji s Turističkom zajed­ni­com Bale. U petak, 17. ruj­na, zbi­va­nja na tvr­đa­vi zapo­čet će već u 17 sati pro­mo­ci­ja­ma knji­ga: „Three sto­ri­es“ ame­rič­ke spi­sa­te­lji­ce na pari­škoj adre­si, Hollis Hamptom Jones i „The most fun thing“ čika­škog pis­ca i skej­te­ra, Kyle Beachyja te se nas­ta­vi­ti u 20 sati pro­jek­ci­ja­ma fil­mo­va. Platno Fort Forna, izme­đu osta­lih, rezer­vi­ra­no je i za pre­mi­je­ru fil­ma „Živi pije­sak“ pul­skog skej­te­ra i fil­me­ra Raula Žgombe te za pre­mi­je­ru pos­ljed­nje epi­zo­de losan­đe­le­skog kul­t­nog seri­ja­la o ska­te­bo­ar­din­gu – Loveletters. Također, kole­ge iz Slovenije, poz­na­ti Boldrider kolek­tiv pre­mi­jer­no pred­stav­lja svo­ji četr­na­es­to godiš­nji pro­jekt – H JAMI – koji na jed­nom mjes­tu okup­lja mno­go­broj­ne mate­ri­ja­le sni­ma­ne isklju­či­vo mobi­te­li­ma, od prvih mobi­te­la s kame­rom do današ­njih smartphonea.

Subota je tra­di­ci­onal­no veza­na uz Pulu i dugo­go­diš­njeg fes­ti­val­skog part­ne­ra Javnu usta­no­vu Pula film fes­ti­val – Kino Valli. Naime, 18. ruj­na, u Kinu Valli uz „Dolores“ – izlož­bu foto­gra­fi­ja žen­skog ska­te kolek­ti­va iz Barcelone pri­ka­zat će se tri doku­men­tar­na fil­ma. U 19 sati na reper­to­aru je polj­ski film „How Poles beaca­me whi­te“ o poli­tič­koj jed­na­kos­ti i eko­nom­skoj nejed­na­kos­ti u Poljskoj i krat­ko­me­traž­ni „Desert Dogs“ o ska­te sce­ni u Maroku. U 21 sat usli­je­dit će europ­ska pre­mi­je­ra fil­ma „All the stre­ets are silent“ koji nakon nju­jor­ške pre­mi­je­re i pri­ka­zi­va­nja na Tribeci dola­zi rav­no na Vladimir. Autor fil­ma, Jeremy Elkin, dono­si film o rasi, druš­tvu, modi i ulič­noj kul­tu­ri s kra­ja 80-ih i počet­ka 90-ih u New Yorku koji je bio mjes­to suda­ra izme­đu dvi­ju sub­kul­tu­ra: ska­te­bo­ar­din­ga i hip-hopa. U fil­mu se pojav­lju­je niz poz­na­tih ime­na poput glu­mi­ce Rosario Dawson, repe­ra iz Wu Tang Clana i Run D.M.C‑a.

Festivalska zavr­š­ni­ca i ove će se godi­ne u surad­nji s Nacionalnim par­kom Brijuni odr­ža­ti u ljet­nom kinu Velikog Brijuna, u nedje­lju, 19. ruj­na. Polazak bro­dom iz Fažane pre­dvi­đen je u 18 sati, kar­te po povolj­noj fes­ti­val­skoj cije­ni kupu­ju se u pos­lov­ni­ci naci­onal­nog par­ka u Fažani bez potreb­ne rezer­va­ci­je. Program na Velikom Brijunu zapo­či­nje u 20 sati ame­rič­ko-ukra­jin­skom kopro­duk­ci­jom „Revolutions on gra­ni­te“, Brendana Gilliama i Petera Conopaska te se nas­tav­lja poseb­nom ovo­go­diš­njom pro­jek­ci­jom, fil­mom izne­na­đe­nja, dugo­me­traž­nim igra­nim fil­mom Ricka Charnonskog iz Six Stair produkcije.

Svi pro­gra­mi 10. Vladimir film fes­ti­va­la odr­žat će se na otvo­re­nom i u skla­du s epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma. Detaljnije infor­ma­ci­je i cje­lo­vit pro­gram može se pro­na­ći na inter­net­skoj stra­ni­ci www.vladimirfilmfestival.com.

Festival podu­pi­re Općina Fažana, Grad Pula i Turistička zajed­ni­ca Općine Fažana.

Priredio B. V.