13 ETNOFILM u pazinskom Kaštelu

27.10.2021.

Ovogodišnje, 13. izda­nje ETNOFILm fes­ti­va­la etno­graf­skog fil­ma odr­ža­va se 27.10.2021. povo­dom dana audi­ovi­zu­al­ne baštine.

„Na ovaj način muzej komu­ni­ci­ra vri­jed­nost etno­graf­skog fil­ma ne samo kao doku­men­ta vre­me­na, meto­de istra­ži­va­nja i naj­pot­pu­ni­je doku­men­ta­ci­je nema­te­ri­jal­ne kul­tu­re, već kao audi­ovi­zu­al­nu bašti­nu koju skup­lja­mo, stva­ra­mo i čuva­mo u našim arhi­vi­ma s konač­nim ciljem dije­lje­nja, edu­ka­ci­je i podi­za­nja svi­jes­ti“, navo­de organizatori.

Program je reali­zi­ran u surad­nji s Etnografskim muze­jom Slovenije. Uz pre­da­va­nje vizu­al­ne antro­po­lo­gi­nje Nadje Valentinčić Furlan, oče­ku­je nas izbor etno­graf­skih fil­mo­va u pro­duk­ci­ji SEM‑a te kon­cert vrhun­skih glaz­be­ni­ka okup­lje­nih pod ime­nom Mih&me.

Program zapo­či­nje u 17 sati u pros­to­ri­ma Etnografskog muzej Istre, Pazinski kaštel.

Priredio B. V.