“Beskrilci u oblacima” povodom Dječjeg tjedna u INK

04.10.2021.

Raspored pro­gra­ma u INK u lis­to­pa­du zapo­či­nje s obi­lje­ža­va­njem Dječjeg tjed­na. Pod slo­ga­nom „Ljubav dje­ci pri­je sve­ga!“ na ras­po­re­du je pred­sta­va Beskrilci u oblacima.

Izvedbe s orga­ni­zi­ra­nim posje­ti­ma su 4., 5. i 6. lis­to­pa­da u 9:30 i u 11 sati i 7. lis­to­pa­da u 9:30, te izved­ba za dola­zak dje­ce u prat­nji rodi­te­lja, u sri­je­du, 6. lis­to­pa­da u 18 sati.

Autorica i kore­ograf­ki­nje je Andrea Gotovina a izvo­đa­ći i surad­ni­ci na pokre­tu Alja Erjavec, Karla Medakov/Noa Pavlinović, Lana Crnogorčić, Mark Marić, Mrjana Andrić, Nina Peruško, Michelle Salome Kursar.

„Beskrilci u obla­ci­ma“ je ples­na pred­sta­va za dje­cu i odras­le snaž­nog vizu­al­nog i zvu­kov­nog doživ­lja­ja koja publi­ku uvo­di u unu­tar­nji mikro­svi­jet. U tom mikro­svi­je­tu upoz­na­je­mo život, kre­ta­nje i habi­tus kuka­ca. Promatrajući taj svi­jet kuka­ca i tran­sfor­ma­ci­jom istog u ljud­sko tije­lo svje­do­či­mo zanim­lji­vom i iza­zov­nom tje­les­nom vokabularu.

U petak, 8. lis­to­pa­da, u 20 sati, na ras­po­re­du je kon­cert iz cik­lu­sa „Pulski glaz­be­ni­ci Puli“.

Izvođači su Marija Kuhar Šoša, sopran i Mario Šoša, klavir.

Na pro­gra­mu su R. Strauss: Die Nacht, op.10, no.3. / Du meines Herzens Krönelein, op.21, no.2. / Meinem Kinde, op.37, no.3. / Zueignung, op.10, no.1

Lang: Lan / Nokturno, op.54

Hatze: Majka / Lađa u noći / Suzi / Serenada

Granados: «Canciones ama­to­ri­as» Descubrase el pen­sa­mi­en­to de mi secre­to cuida­do / . Mañanica era / Llorad, corazón /  Mira que soy Niña /  No llo­re­is, oju­elos / Iban al pinar / Gracia mia

Romantičarska solo popjev­ka za glas uz prat­nju kla­vi­ra uve­li­ke je obli­ko­va­na dina­mi­kom živo­ta i tra­di­ci­jom zema­lja u koji­ma je nas­ta­ja­la te je kao tak­va svo­je obli­ko­va­nje nas­tav­lja­la kroz skla­da­telj­ska pera u 19. i ranom 20. stoljeću.

Inspirativnost sadr­ža­ja lju­bav­ne, mis­tič­ne i pej­zaž­ne tema­ti­ke koje su stva­ra­li poz­na­ti pjes­ni­ci, ili su tek­s­to­vi pro­izaš­li iz fol­k­lo­ra poje­di­nog naro­da, nepre­su­šan su izvor nadah­nu­ća skladateljima.

Kroz tak­vu for­mu i sami se umjet­ni­ci osje­ća­ju naj­bli­ži publici.

U iza­bra­nim solo popjev­ka­ma Richarda Straussa, Ivane Lang, Josipa Hatzea i Enriquea Granadosa pra­tit ćemo glaz­be­ne ide­je četi­ri­ju raz­li­či­tih skla­da­te­lja, tek­s­to­ve koji su kroz glaz­bu dobi­li novi život te svo­jom sna­gom ople­me­ni­li i nadah­nu­li publi­ku diljem svijeta.

Izvor