Mjesec hrvatske knjige u znaku hrvatskih autora u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

11.10.2021.

U petak, 15. lis­to­pa­da poči­nje naj­ve­ća mani­fes­ta­ci­ja u Hrvatskoj posve­će­na knji­zi, knji­žar­stvu i knjiž­ni­čar­stvu, kojoj se kao i sva­ke godi­ne pri­klju­ču­je Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula. Mjesec hrvat­ske knji­ge obi­lje­ža­va se od 15. lis­to­pa­da do 15. stu­de­nog, a ove će se godi­ne odr­ža­ti u okvi­ru Godine čita­nja, koja je pro­gla­še­na na pri­jed­log Ministarstva kul­tu­re i medi­ja s ciljem dodat­ne pro­mo­ci­je knji­ge i čita­nja. U fokus ovo­go­diš­nje mani­fes­ta­ci­je stav­lje­ni su hrvat­ski auto­ri odnos­no hrvat­ska knji­ga pa tema gla­si Hrvatski auto­ri u Godini čitanja.

Iako se iz knjiž­ni­ca uvi­jek čuje glas za poti­ca­nje čita­nja, tije­kom tih mje­sec dana, od 15. lis­to­pa­da do 15. stu­de­no­ga koli­ko sva­ke godi­ne tra­je mani­fes­ta­ci­ja, nas­to­ji se još inten­ziv­ni­je govo­ri­ti i na držav­noj razi­ni, ali i u lokal­nim sre­di­na­ma o knji­zi i čita­nju, a kroz raz­no­vr­s­ne pro­gra­me knjiž­ni­ce lokal­no uklju­ču­ju i gra­đa­ne. Cilj mani­fes­ta­ci­je je istak­nu­ti iznim­nu važ­nost knji­ge, ali i knjiž­ni­ca kao mjes­ta jav­nog i slo­bod­nog pris­tu­pa koja se sve više pri­bli­ža­va­ju građanima.

Manifestacija je orga­ni­zi­ra­na na dva „nivoa“: sa sre­diš­njim pro­gra­mi­ma (pro­gram sve­ča­nog otvo­re­nja i zatva­ra­nja mani­fes­ta­ci­je, Nacionalni kviz za poti­ca­nje čita­nja, obi­lje­ža­va­nje Dana hrvat­skih knjiž­ni­ca, Čitateljski mara­ton, sudje­lo­va­nje na Interliberu ili pro­gram od poseb­nog zna­če­nja) i na lokal­noj razi­ni, gdje sva­ka usta­no­va, goto­vo uvi­jek knjiž­ni­ca sa surad­ni­ci­ma i part­ne­ri­ma, orga­ni­zi­ra svo­je pro­gra­me. Takve ili slič­ne pro­gra­me knjiž­ni­ce rade tije­kom cije­le godi­ne, ali sva­ka­ko ne u tom intenzitetu.

O važ­nos­ti mani­fes­ta­ci­je svje­do­če i sta­tis­tič­ki poda­ci, koji pred­stav­lja­ju i svo­je­vr­s­ni trag u vre­me­nu svih uklju­če­nih ins­ti­tu­ci­ja. Prve godi­ne mani­fes­ta­ci­je (1995.) sudje­lo­va­le su 102 knjiž­ni­ce s pet­sto­ti­njak pro­gra­ma. Taj je broj s vre­me­nom ras­tao te je tako 2019. godi­ne u mani­fes­ta­ci­ji sudje­lo­va­lo oko 250 knjiž­ni­ca i usta­no­va s više od 2200 pro­gra­ma, veza­nih uz temu mani­fes­ta­ci­je. Ponajviše su to narod­ne knjiž­ni­ce, ali se sve više uklju­ču­ju i škol­ske, a sva­ke godi­ne sudje­lu­je i odre­đe­ni broj dru­gih kul­tur­nih ins­ti­tu­ci­ja. Cilj je mno­go­broj­nih pro­gra­ma istak­nu­ti iznim­nu važ­nost knji­ge, ali i knjiž­ni­ca kao mjes­ta jav­nog i slo­bod­nog pris­tu­pa koja se sve više pri­bli­ža­va­ju građanima.

Detaljnije o poje­di­nim pro­gra­mi­ma moći ćete pro­na­ći na stra­ni­ca­ma pul­ske knjiž­ni­ce (www.gkc-pula.hr), Facebooku (Gradska knjiž­ni­ca Pula, Dječja knjiž­ni­ca Pula, FLIT), Instagramu (knjiznica.pula i djecja_knjiznica_pula) te YouTube kanalu.

Pokrovitelj mani­fes­ta­ci­je Mjesec hrvat­ske knji­ge je Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, a orga­ni­za­tor Knjižnice gra­da Zagreba.

PROGRAM Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula

SVI OGRANCI

PROGRAMI ZA ODRASLE

PROGRAMI ZA DJECU I MLADE

ONLINE

Priredio B. V.