Najavljen program obilježavanja 10 godina Centra za nematerijalnu kulturu Etnografskog muzeja Istre

14.10.2021.

• Program će se održavati ispred i u zgradi CENKI-ja u Pićnu, a počinje u 17 sati radionicom tradicijske vokalne glazbe Istre koju će voditi Dario Marušić, Noel Šuran, Goran Farkaš, Zoran Karlić i Branimir Šajina • U nastavku, u 18 sati na programu je predstava „Deštin“ mlade amaterske kazališne skupine „Trnoplesari“ iz Pićna, a u 18.30 sati bit će otvaranje izložbe „CENKI10- Retrospektiva“ • Zadnji program je u 19 sati kada će predavači s radionice održati glazbeni program •

Centar za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre u subo­tu, 16. lis­to­pa­da obi­lje­ža­va deset godi­na od osnut­ka u svo­joj sre­diš­nji­ci u Pićnu. Program mani­fes­ta­ci­je pred­stav­ljen je na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re odr­ža­noj u čet­vr­tak, 14. lis­to­pa­da u pul­skom Circolu Zajednice Talijana. Na kon­fe­ren­ci­ji su govo­ri­li dr. sc. Ivona Orlić, rav­na­te­lji­ca Etnografskog muze­ja Istre, Nuša Hauser, viša kus­to­si­ca doku­men­ta­ris­ti­ca zadu­že­na za dje­lat­nos­ti Centra te Dario Marušić, surad­nik Centra.

- Obilježavamo deset godi­na Centra za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre koji se nala­zi u Pićnu i koji je dio Etnografskog muze­ja Istre. Centar je otvo­ren s više cilje­va: znans­tve­no istra­ži­vač­ki rad, arhiv­sko doku­men­ta­cij­ska dje­lat­nost, savje­to­dav­no edu­ka­cij­ska dje­lat­nost i pro­duk­cij­ska dje­lat­nost. U sklo­pu ove poto­nje meni je naj­dra­ža mani­fes­ta­ci­ja Martin bez eti­ke­te koju ćemo poku­ša­ti obno­vi­ti ove godi­ne. Ono što tre­ba nagla­si­ti je da ćemo od ove godi­ne ima­ti rad­no vri­je­me kada će CENKI biti otvo­ren za jav­nost. Možda ovo nije naj­bo­lji tre­nu­tak zbog koro­ne, no kao što rade arhi­vi, muze­ji i knjiž­ni­ce tako će radi­ti i CENKI. Ja sam isto već deset godi­na u Pićnu, a tada još nisam bila rav­na­te­lji­ca već kus­to­si­ca – pa sam tadaš­nju rav­na­te­lji­cu Lidiju Nikočević zamo­li­la da jedan dan tjed­no radim u Pićnu. Ona je bila osni­va­či­ca tog cen­tra pa ju je i ovom pri­li­kom važ­no spo­me­nu­ti. U tih se deset godi­na sva­šta doga­đa­lo i meni je bilo iznim­no lije­po bora­vi­ti u Pićnu. Ono što se tako­đer ne može zabo­ra­vi­ti jest da bez Pićanca, Općine Pićan i nji­ho­vih načel­ni­ka, pro­čel­ni­ce i biv­šeg pro­čel­ni­ka cen­tar sigur­no ne bi dos­ti­gao nivo na kojem je sada. Nadam se da će ova prva dese­to­go­diš­nja obljet­ni­ca biti lije­pa i da će oku­pi­ti lju­de. Nuša će kas­ni­je govo­ri­ti o pro­gra­mu, no biti će i neka izne­na­đe­nja o koji­ma vam neće­mo oda­ti, kaza­la je Orlić.

Nuša Hauser je potom pre­da­la riječ Dariju Marušiću koji je pri­sut­ne pod­sje­tio da je osni­va­nje cen­tra bio jedan od uvje­ta upi­sa Dvoglasja tijes­nih inter­va­la Istre i Hrvatskog pri­mor­ja na UNESCO-vu lis­tu nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne baštine.

- Ono o čemu ja mogu govo­ri­ti o tom cen­tru je ono što se tiče glaz­be­nog dije­la u kojeg sam naj­vi­še upu­ćen, a moja je funk­ci­ja savje­to­dav­na i edu­ka­cij­ska. Iako mno­gi mis­le da se o tome sve zna nisu u pra­vu jer se mno­gi još uvi­jek drže nekih para­me­ta­ra koji vri­je­de od vre­me­na Ivana Matetić Ronjgova, a u među­vre­me­nu su vođe­na i nova istra­ži­va­nja koja bilje­že i teku­će pro­mje­ne. CENKI bi tre­bao biti taj koji bi o tome tre­bao infor­mi­ra­ti jav­nost, a oni koji rade u cen­tru zna­ju koli­ko je kon­takt s vanj­skim surad­ni­ci­ma koji će im pomo­ći u odre­đe­nim seg­men­ti­ma važan. Smatram i da bi CENKI tre­bao uspos­ta­vi­ti bolju komu­ni­ka­ci­ju s turis­tič­kim dje­lat­ni­ci­ma jer oni su jed­ni od naj­ve­ćih pro­mi­ca­te­lja tra­di­cij­ske glaz­be, no rade po nekim para­me­tri­ma koji odstu­pa­ju od struč­ne dimen­zi­je cje­lo­kup­ne pri­če, kazao je Marušić.

Hauser se osvr­nu­la na nje­go­ve rije­či te je potom govo­ri­la o obljet­nič­kom pro­gra­mu CENKI-ja koji će se odr­ža­ti u subo­tu, 16. lis­to­pa­da u Pićnu.

- Slažem se sa Darijom jer to jesu teme koje su nama od pre­sud­ne važ­nos­ti i zais­ta se tru­di­mo da bude­mo vid­lji­vi koli­ko god je to mogu­će. Budući da smo muzej­ska usta­no­va jako puno ener­gi­je tro­ši­mo na one nevid­lji­ve rad­nje, na razvi­ja­nje arhiv­sko doku­men­ta­cij­skog reso­ra, stva­ra­nje novih fon­do­va i nji­hov razvoj – a sve je to manje vid­lji­vo publi­ci pa i manje atrak­tiv­no. Ono što je vid­lji­vo i atrak­tiv­ni­je ide u smje­ru neke poten­ci­jal­ne komer­ci­ja­li­za­ci­je je ono što nas čes­to mori pa gle­da­mo biti zas­tup­lje­ni, pojas­ni­ti neke osnov­ne poj­mo­ve i pri­bli­ži­ti se kon­kret­ni­je jav­nos­ti. Više deta­lja o našim aktiv­nos­ti­ma nala­zi se u pri­god­noj publi­ka­ci­ji koju ćemo podi­je­li­ti tije­kom naše mani­fes­ta­ci­je. Program će se odr­ža­va­ti ispred i u zgra­di CENKI-ja u Pićnu, a poči­nje u 17 sati radi­oni­com tra­di­cij­ske vokal­ne glaz­be Istre koju će vodi­ti Dario Marušić, Noel Šuran, Goran Farkaš, Zoran Karlić i Branimir Šajina. U nas­tav­ku, u 18 sati na pro­gra­mu je pred­sta­va „Deštin“ mla­de ama­ter­ske kaza­liš­ne sku­pi­ne „Trnoplesari“ iz Pićna, a u 18.30 sati bit će otva­ra­nje izlož­be „CENKI10- Retrospektiva“. Zadnji pro­gram je u 19 sati kada će pre­da­va­či s radi­oni­ce odr­ža­ti glaz­be­ni pro­gram, kaza­la je Hauser i pozva­la sve zain­te­re­si­ra­ne da im se pri­dru­že u subotu.

Tekst i foto­gra­fi­je Boris VINCEK