Započelo prikupljanje informacija o planiranim programima u sklopu „Adventa u Puli”

29.10.2021.

Javna usta­no­va Pula Film Festival u svoj­stvu orga­ni­za­to­ra pro­gra­ma „Advent u Puli – L’Avvento a Pola“, koji se reali­zi­ra pod pokro­vi­telj­stvom Grada Pule, pozi­va zain­te­re­si­ra­nu jav­nost da pri­ja­ve svo­je kul­tur­no-zabav­ne pro­gra­me pla­ni­ra­ne za prosinac.

Svrha pozi­va je isklju­či­vo obje­di­nja­va­nje cje­lo­kup­nog bro­ja pro­gra­ma radi zajed­nič­ke obja­ve i promocije.

Programi se i ove godi­ne pri­jav­lju­ju putem mrež­nog obras­ca, dos­tu­pan je na  stra­ni­ca­ma www.adventupuli.hr, pff.hrpula.hr a rok pri­ja­ve je 10. stu­de­ni 2021. godine.

Dodatne infor­ma­ci­je o pro­gra­mu mogu­će je dobi­ti putem e‑pošte: tanja@pulafilmfestival.hr.

Obrazac za pri­ja­vu pro­gra­ma može­te pro­na­ći OVDJE.

Priredio B. V.