Dani Dostojevskog u Puli: izložba “Oboji Dostojevskog” i ekranizirane “Bijele noći”

02.11.2021.

U povo­du obi­lje­ža­va­nja 200. godiš­nji­ce rođe­nja F. M. Dostojevskog, rođe­nog 11. stu­de­nog 1821., Centar rusko­ga jezi­ka i kul­tu­re “Institut Puškin” (Filozofski fakul­tet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) u surad­nji s Gradskom knjiž­ni­com i čita­oni­com Pula od 1. do 15. stu­de­nog orga­ni­zi­ra mani­fes­ta­ci­ju Dani Dostojevskog.

Izložbu „Obojimo Dostojevskog“ u uto­rak, 2. stu­de­nog u 18 sati u Središnjoj knjiž­ni­ci otvo­rit će dr. sc. Irena Mikulaco, vodi­te­lji­ca Centra “Institut Puškin”, uz glaz­be­ni pro­gram stu­de­na­ta Muzičke aka­de­mi­je u Puli. Otvorenje će se odr­ža­ti uz pri­dr­ža­va­nje svih epi­de­mi­olo­ških mje­ra. Izložba će se moći raz­gle­da­ti, i boja­ti, do 14. stu­de­nog u rad­no vri­je­me Središnje knjižnice.

„Svijet Dostojevskog obič­no se per­ci­pi­ra u pri­gu­še­nim, tmur­nim sivo-sme­đim tono­vi­ma, ali zapra­vo, u dje­li­ma Dostojevskog ima raz­nih boja, nje­gov Peterburg nije uvi­jek sumo­ran, nje­go­vi juna­ci odje­ve­ni su u šare­nu odje­ću svi­je­tlih tono­va, koja odgo­va­ra nji­ho­vu vre­me­nu i modi. Smatrajući da je odje­ća bit­na odli­ka lika, Dostojevski je detalj­no opi­sao odje­ću svo­jih liko­va, čes­to isti­ču­ći neki važan detalj (npr. Raskoljnikova kapa, Sonečkin šal, Miškinov ogr­tač). Sam Dostojevski bio je vrlo izbir­ljiv u oda­bi­ru odi­je­la, obra­ćao se naj­bo­ljim kro­ja­či­ma, volio je sku­po donje rub­lje, pra­tio modu, bio svjes­tan novih mod­nih tren­do­va. Ponekad je svoj ukus pre­no­sio na svo­je liko­ve (Raskoljnikov je nosio kaput od Šarmera, kro­ja­ča koji je šio za Dostojevskog, Miškin je nosio sako sli­čan onom kakav je imao Dostojevski itd.). Bojeći odje­ću Dostojevskog i nje­go­ve liko­ve uz cita­te iz nje­go­vih dje­la, posje­ti­te­lji će upoz­na­ti navi­ke Dostojevskog i ukus nje­go­vih liko­va. Razigrani ele­ment izlož­be omo­gu­ćit će da se malo slo­bod­ni­je sagle­da spi­sa­telj­sko stva­ra­laš­tvo, a moguć­nost sus­tva­ra­nja pro­mi­je­nit će per­cep­ci­ju nje­go­vih tek­s­to­va“, piše u opi­su izložbe.

U čet­vr­tak, 4. stu­de­nog u 18 sati u mul­ti­me­di­jal­noj dvo­ra­ni Središnje knjiž­ni­ce bit će pri­ka­zan film „Bijele noći“ iz 2017. godi­ne. Radi se naj­no­vi­joj ekra­ni­za­ci­ji, čiji su reda­te­lji Т. Voroneckaya i А. Bogatyrev. Film je na ruskom jezi­ku bez titlo­va. Ulaz na pro­jek­ci­ju je slo­bo­dan, no zbog pro­vo­đe­nja epi­de­mi­olo­ških mje­ra broj mjes­ta je ogra­ni­čen (pri­ja­ve: programi@gkc-pula.hr).

Manifestaciju Dani Dostojevskog podr­ža­li su Rossotrudničestvo pri Veleposlanstvu Ruske Federacije u Hrvatskoj, Hrvatsko druš­tvo nas­tav­ni­ka rusko­ga jezi­ka i knji­žev­nos­ti i Muzička aka­de­mi­ja u Puli.

Više o mani­fes­ta­ci­ji i osta­lim pro­gra­mi­ma može­te pro­na­ći ovdje.

Priredio B. V.