Od vegetarijanstva do kanibalizma

26.11.2021.

TV: SIROVO, reda­te­lji­ca Julie Ducournau

Prije dese­tak dana na ZZF‑u je pri­ka­zan kon­tro­verz­ni „Titan“ (ovo­go­diš­nji dobit­nik Zlatne pal­me), fran­cu­ske reda­te­lji­ce Julije Ducournau, a u čet­vr­tak (25. stu­de­ni) smo na 3. pro­gra­mu HTV‑a mogli pogle­da­ti nje­zin rani­ji film „Sirovo“, koji je tako­đer polu­čio broj­ne kontroverze.

Glavna juna­ki­nja je mla­da dje­voj­ka Justine (Garance Marillier) koja napu­šta rodi­telj­ski dom i odla­zi na stu­dij vete­ri­ne. Iako je beskom­pro­mis­na vege­ta­ri­jan­ka, a i rodi­te­lji su joj vege­ta­ri­jan­ci, na fakul­te­tu pro­la­zi ini­ci­ja­ci­ju koja obu­hva­ća kon­zu­ma­ci­ju siro­vih živo­tinj­skih iznu­tri­ca i nakon toga poči­nje osje­ća­ti neuobi­ča­jen poriv pre­ma siro­vom mesu. Na nje­zi­no veli­ko zgra­ža­nje, ubr­zo otkri­va i poriv pre­ma ljud­skom mesu, a u konač­ni­ci dola­zi do zas­tra­šu­ju­će spoz­na­je da kani­ba­lis­tič­ki pori­vi nisu stra­ni ni osta­lim žen­skim čla­no­vi­ma nje­zi­ne obitelji.

Redateljica koris­ti spoj vrlo realis­tič­nog reda­telj­skog pos­tup­ka, čes­to na gra­ni­ci doku­men­ta­riz­ma, s povre­me­nim bizar­nim pri­zo­ri­ma (ini­ci­ja­ci­ja bru­co­ša na fakul­te­tu) i horor­skim ele­men­ti­ma, što će veći­nu gle­da­te­lja teško osta­vi­ti rav­no­duš­ni­ma. Bez obzi­ra svi­đa li vam se takav reda­telj­ski pris­tup ili ne, Ducournau se ne može ospo­ri­ti sklo­nost pre­is­pi­ti­va­nju mrač­ni­jih stra­na ljud­ske psi­he i lice­mjer­ja suvre­me­nog zapad­njač­kog društva.

Čini se da je na nje­zin rad pri­lič­no utje­cao i kul­t­ni kanad­ski fil­maš David Cronenberg, kojeg sma­tra­ju začet­ni­kom tako­zva­nog tje­les­nog horo­ra i tema­ti­zi­ra­nja stra­ho­va od tje­les­nih tran­sfor­ma­ci­ja i boles­ti. „Sirovo“ je na tra­gu Cronenbergovog „Bjesnila“, dok novi i još pro­vo­ka­tiv­ni­ji „Titan“ sadr­ži pri­zo­re sek­su­al­nog uzbu­đe­nja uzro­ko­va­nog auto­mo­bi­li­ma, što pri­lič­no pod­sje­ća na „Sudar“ (Crash). No, Ducournau ipak nije pla­gi­ja­to­ri­ca Cronenberga, nego samo­svoj­na auto­ri­ca koja u svo­je kon­tro­verz­ne fil­mo­ve uno­si vlas­ti­ti svje­to­na­zor i dašak europ­skog ozračja.

 

Elvis Lenić