Svečano otvoren 27. Sa(n)jam knjige u Istri

19.11.2021.

Ljubav XX veka

Magda, tango i malarija

dragi Orlić

i gambe al aria…

• Otvorenje dru­gog ovo­go­diš­njeg i 27. po redu San(j)am knji­ge u Istri pam­tit ćemo po izved­bi pje­sme „Brijunski tan­go“ kojom je posje­ti­te­lje izne­na­di­la Magdalena Vodopijam, direk­to­ri­ca Sajma knji­ge u Istri. Radi se o pje­smi Boška Obradovića kuju je svo­je­vre­me­no Vodopija tre­ba­la otpje­va­ti Dragi Orliću, a odu­ži­la mu se na današ­njem otva­ra­nju u prat­nji Irene Giorgi na har­mo­ni­ci, Maura Giorgija-Mifre na gita­ri i Darija Marušića na violi­ni. Ovogodišnja tema saj­ma je Ljubav, a upra­vo je Orliću s kojim smo se nedav­no opros­ti­li posve­ćen pul­ski fes­ti­val knji­ga i autora.

Sajam je sve­ča­no otvo­rio Ivan Čolović, osni­vač i ured­nik kul­t­ne Biblioteke XX vek koja na 27. Sajmu sla­vi čita­vih 50 godi­na pos­to­ja­nja obja­vom zbor­ni­ka „Pola veka XX veka“. Čolović je pri­sut­ne poz­dra­vio kao dra­ge pri­ja­te­lji­ce i pri­ja­te­lje knji­ga, jer su, tvr­di: “svi lju­bav­lju veza­ni za knji­ge, ali i zato što nas knji­ge vezu­ju za lju­bav. Knjige su dale rije­či našim lju­ba­vi­ma, osmis­li­le ih, ople­me­ni­le ih i ohra­bri­le ih. Knjige su nas nauči­le da lju­bav i slo­bo­da idu zajed­no, da se lju­bav ne može zadr­ža­ti u gra­ni­ca­ma moral­ne, kla­nov­ske, vjer­ske, klas­ne ili naci­onal­ne korek­t­nos­ti. Prava je tek kad iz tih gra­ni­ca iskorači.“

Voditeljica cere­mo­ni­je otva­ra­nja bila je Dijana Vidušin, a reži­ju je pot­pi­sao Matija Ferlin po dra­ma­tur­škom kon­cep­tu Gorana Ferčeca. Budući da su knji­žev­ni cita­ti ovo­go­diš­nji laj­t­mo­tiv Sajma tako je i tije­kom pro­gram Dijana Vidušin kazi­va­la dije­lo­ve iz „Pjesme nad pje­smam“ u pre­pje­vu Drage Orlića i Danijela Načinovića, „Dvadeset0g sone­ta“ Williama Shakespearea, „Fragmenata lju­bav­nog diskur­sa“ Rolanda Barthesa, „Utorka„ Irene Vrkljan i „Brijunskog tan­ga“ Boška Obradovića.

Publiku u Puli poz­dra­vi­la je i izas­la­ni­ca minis­tri­ce Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Nevena Tudor Perković, rav­na­te­lji­ca Uprave za razvoj kul­tu­re i umjet­nos­ti, a refe­ri­ra­ju­ći se na temu saj­ma napo­me­nu­la je da “o lju­ba­vi nije lako govo­ri­ti, pogo­to­vo u ovim vre­me­ni­ma kada je nije niti lako pro­na­ći. Sigurna sam da će Sajam o lju­ba­vi govo­ri­ti na sve­obu­hva­tan način“. Osvrnula se i na važ­nost mani­fes­ta­ci­je, pogo­to­vo u ova pan­de­mij­ska vre­me­na i istak­nu­la: “Sajam nudi pri­ja­telj­sku atmo­sfe­ru koja je isto­vre­me­no i kre­ativ­na i opu­šte­na, dubo­ko pro­miš­lje­na, ali nika­ko nije ogra­ni­če­na stro­gim mani­fes­ta­cij­skim gra­ni­ca­ma. Čitanje nas vodi sve­mu ono­me što bi htje­li biti, a to je dobri lju­di“, zaklju­či­la je Tudor Perković.

Prisutne je poz­dra­vio zamje­nik župa­na Istarske župa­ni­je, Tulio Demetlika. Istaknuo je da je„u ova teška vre­me­na Magdalena Vodopija uspje­la pogo­di­ti temu lju­ba­vi, jer nas je pod­sje­ti­la da, kao što kaže Oliver Dragojević: lju­bav može pro­mi­je­ni­ti svi­jet.“ Posjetiteljima se obra­tio i pul­ski gra­do­na­čel­nik, Filip Zoričić koji je kazao da je pono­san na sajam.

„Želim da puno čita­mo i da pisa­nom rije­či govo­ri­mo o slo­bo­di, želim da se knji­ge suprot­sta­ve revo­lu­ci­ji koju vode druš­tve­ne mre­že“, kazao je okup­lje­ni­ma je i pro­či­tao para­fra­zi­ra­nu pje­smu Dobriše Cesarića „Autentičnost“ u kojoj je riječ sli­ka zami­je­nio s knjigom.

Istaknuti temat­ski fokus 27. Sajma ovo­ga je puta lju­bav, a pros­to­ru neka­daš­nje Arena tri­ko­ta­že smjes­ti­lo se više od 30.000 nas­lo­va i 250 nak­lad­ni­ka. Sa(n)jam knji­ge tra­jat će od 19. do 28. stu­de­nog, a pul­ska će publi­ka ima­ti pri­li­ke uži­va­ti u pro­gra­mi­ma koji će se odr­ža­va­ti u novo­otvo­re­noj hali 2 Arena tri­ko­ta­že i u Shipyard pubu. Na saj­mu će gos­to­vat više od četr­de­set stra­nih i doma­ćih auto­ra i auto­ri­ca, a mno­gi od njih će pre­mi­jer­no pred­sta­vi­ti u svo­je knji­ge u Puli. Posjetitelji će knji­ge moći pro­na­ći po sni­že­nim cije­na­ma i sajam­skim popus­ti­ma sve do 70 pos­to. Uz pro­gram uži­vo, Sa(n)jam knji­ge u Istri bit će dos­tu­pan i u izrav­nom video pri­je­no­su putem Facebook stra­ni­ce Sajma i YouTube kana­la. Cjelokupni pro­gram 27. Sa(n)jam knji­ge u Istri dos­tu­pan je na inter­net­skoj stra­ni­ci www.sanjamknjige.hr.

Tekst i foto­gra­fi­je Boris VINCEK