Trgovina na korzu

01.11.2021.

Večeras se na HTV‑u (3. pro­gram u 22.05) pri­ka­zu­je izvr­stan čehos­lo­vač­ki film „Trgovina na kor­zu“, reda­te­lja Jana Kadara i Elmara Klosa, iz dale­ke 1965. godine.

Riječ je o prvom fil­mu iz Čehoslovačke koji je nagra­đen Oscarom za naj­bo­lji stra­ni film i koji je utro put kas­ni­jim izvr­s­nim ostva­re­nji­ma te kine­ma­to­gra­fi­je. Radnja se odvi­ja u slo­vač­kom gra­di­ću počet­kom 2. svjet­skog rata i pra­ti malog čovje­ka (Jozef Kroner) koji zazi­re od naciz­ma, ali nema hra­bros­ti da mu se suprot­sta­vi, dok isto­dob­no nje­gov šur­jak nema pro­ble­ma s dodvo­ra­va­njem nacis­ti­ma i zato pos­ta­je jedan od naj­u­tje­caj­ni­jih lju­di u mjestu.

Problemi nas­ta­ju kada naš junak dobi­je pri­li­ku da vodi male­nu trgo­vi­nu na kor­zu, koja je vlas­niš­tvo vre­meš­ne Židovke, a ona pogre­škom nije odve­de­na u logor. Redatelji nadah­nu­to pri­ka­zu­ju to mrač­no raz­dob­lje novi­je ljud­ske povi­jes­ti, koris­te­ći se pri­god­nom crno-bije­lom foto­gra­fi­jom uz sjaj­no napi­san sce­na­rij (pre­ma roma­nu Ladislava Grosmana) i vrhun­ske glu­mač­ke nastupe.

Film je naro­či­to bitan po tome što izvr­s­no pri­ka­zu­je pozi­ci­ju malog čovje­ka u tota­li­tar­nom sus­ta­vu. Za pos­to­ja­nje mons­tru­oz­nih sus­ta­va poput naciz­ma oči­to nisu kri­vi samo oni koji su ih stva­ra­li ili oni koji su im dava­li direk­t­nu podr­šku, nego i mali lju­di koji im se nisu usu­di­li suprot­sta­vi­ti. Kadar i Klos se bave tim pro­ble­mom na izra­zi­to inte­li­gen­tan i sup­ti­lan način.

 

Elvis Lenić