Tribina „Aplauz ne plaća stanarinu“ u pulskom Europskom centru za mir i razvoj

10.11.2021.

BLOK – Lokalna baza za osvje­ža­va­nje kul­tu­re i Kino Katarina orga­ni­zi­ra­ju tri­bi­nu nazi­va „Aplauz ne pla­ća sta­na­ri­nu“ koja će biti idr­ža­na u čet­vr­tak, 11. stu­de­nog u 19.30 sati u pul­skom Europskom cen­tru za mir i razvoj. Na tri­bi­ni će biti govo­ra o rad­nim uvje­ti­ma mla­dih u polju kul­tu­re i umjet­nos­ti. Kako dola­ze do prvih pos­lo­va i mogu li pre­ži­vje­ti od svog rada? Zašto već tije­kom fak­sa mora­ju volon­ti­ra­ti na gomi­li pro­je­ka­ta kako bi se na prvi posao javi­li s podu­žim živo­to­pi­som? Je li u redu da se u dva­de­se­ti­ma stva­ra umjet­nost samo za apla­uz, bes­plat­no? Je li nji­ho­va pozi­ci­ja puno dru­ga­či­ja od osta­lih vrš­nja­ka i kako ju se može mijenjati?

„Na dio ovih pita­nja poku­šat ćemo zajed­nič­ki odgo­vo­ri­ti na tri­bi­ni, a vas pozi­va­mo da nam se pri­dru­ži­te. Da bi se moglo doći do bilo kak­vog pos­la u kul­tu­ri, pre­šut­na je i opće­pri­hva­će­na isti­na, potreb­no je godi­na­ma, već od ranih dva­de­se­tih, volon­ti­ra­ti na što više pro­je­ka­ta i radi­ti pot­pla­će­ne stu­dent­ske pos­lo­ve koji se kas­ni­je neće ura­ču­na­ti u rad­ni staž. Baš kao ni hono­rar­ni pos­lo­vi na koje će nakon stu­di­ja mla­di kul­tur­ni rad­ni­ci i umjet­ni­ce vje­ro­jat­no biti osu­đe­ni. Besplatni i pot­pla­će­ni rad tije­kom fak­sa ih, dak­le, jako dobro „pri­pre­ma“ za ono što ih čeka kas­ni­je, mada im o tome u ško­la­ma i na fakul­te­ti­ma rijet­ko tko govo­ri. Formalno je obra­zo­va­nje još uvi­jek snaž­no pro­že­to ide­ja­ma umjet­nič­kog geni­ja i pri­vi­le­gi­ra­nos­ti kul­tu­re nas­pram šireg kon­tek­s­ta te se rijet­ko kad pro­go­va­ra iz per­s­pek­ti­ve uvje­ta nji­ho­ve proizvodnje.

„A kak­vi rad­ni uvje­ti čeka­ju mla­de u polju kul­tu­re? Riječima njih samih: pos­lo­dav­ci koji podra­zu­mi­je­va­ju da će radi­ti bilo što bez opci­je pre­go­vo­ra oko pla­će ili raz­go­vo­ra o rad­nič­kim pra­vi­ma, velik pri­ti­sak na kons­tant­no nje­go­va­nje soci­jal­nog kapi­ta­la kao važ­nog fak­to­ra u cir­ku­la­ci­ji pos­lo­va te zača­ra­ni krug hono­rar­nih, sezon­skih i pro­jek­t­nih pos­lo­va koje je pra­vi luk­suz odbi­ti da se ne bi zatvo­ri­la vra­ta za idu­ći anga­žman. Ovakvi uvje­ti mla­de vrlo brzo uda­lju­ju od bilo kak­ve ilu­zi­je da se umjet­nost i kul­tu­ru može pro­izvo­di­ti iz „čis­te lju­ba­vi“ i ogo­lju­je nji­ho­vu pozi­ci­ju koju dije­le sa širim kru­gom vrš­nja­ka, među koji­ma vla­da­ju viso­ka neza­pos­le­nost i pre­kar­nost. Ovakvo je sta­nje, naža­lost, u polju kul­tu­re već dugo pot­pu­no nor­ma­li­zi­ra­no, a pos­lje­di­ca je domi­nant­ne ide­olo­gi­je o “poseb­nom” karak­te­ru umjet­nič­kog rada koji je nemo­gu­će napla­ti­ti, kao i dugo­go­diš­njih poli­ti­ka slab­lje­nja jav­nog finan­ci­ra­nja, sve snaž­ni­je komer­ci­ja­li­za­ci­je te ovis­nos­ti o krat­ko­traj­nim i neiz­vjes­nim projektima.

„Cilj ove tri­bi­ne je otvo­ri­ti disku­si­ju o polo­ža­ju mla­dih u polju te moguć­nos­ti­ma nje­go­vog pobolj­ša­nja u smje­ru većih rad­nič­kih pra­va. Tribina je dio isto­ime­nog pro­jek­ta, u kojem je do sada kroz radi­oni­cu u svib­nju te jav­nu tri­bi­nu u lis­to­pa­du sudje­lo­va­lo više od tri­de­set mla­dih umjet­ni­ca i kul­tur­nih rad­ni­ka iz Zagreba. Dolaskom u Pulu i surad­njom s Kinom Katarina želi­mo otvo­ri­ti što širi raz­go­vor o ovoj važ­noj temi, među­sob­no se edu­ci­ra­ti i osna­ži­ti te dalje širi­ti podru­čje bor­be za bolje rad­ne uvje­te i obra­nu kul­tu­re kao jav­nog dobra“, navo­de organizatori.

Na tri­bi­ni će govo­ri­ti Ana Kutleša, kus­to­si­ca (Za K.R.U.H.), Jakov Kolak, ured­nik por­ta­la Radnička pra­va (BRID) i Leonida Cris Manojlovski, stu­den­ti­ca povi­jes­ti umjet­nos­ti (Kino Katarina / Galerija SKC)

Tribina je orga­ni­zi­ra­na u sklo­pu pro­jek­ta “Aplauz ne pla­ća sta­na­ri­nu: kako žive mla­di umjet­ni­ci i kul­tur­ne rad­ni­ce”, koji se pro­vo­di u okvi­ru Erasmus+ pro­gra­ma i sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Europske uni­je, uz podr­šku Agencije za mobil­nost i pro­gra­me Europske unije.

Izvor