U istom filmu – predavanje Eve Brlek o senzornim projekcijama

03.11.2021.

U cilju osi­gu­ra­nja jed­na­kih moguć­nos­ti za sudje­lo­va­nje u kul­tur­nom živo­tu zajed­ni­ce, u surad­nji sa Školom za odgoj i obra­zo­va­nje Pula te Javnom usta­no­vom Pula film fes­ti­val, udru­ga Metamedij je osmis­li­la pro­jekt nazi­va U istom fil­mu kojim aktiv­no dopri­no­si omo­gu­ća­va­nju veće dos­tup­nos­ti kul­tur­nih sadr­ža­ja za cilja­nu sku­pi­nu koju čine dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvoju.

Eva Brlek, prof. edu­ka­cij­ske reha­bi­li­ta­ci­je i psi­ho­te­ra­pe­ut je u sklo­pu tog pro­jek­ta odr­ža­la pre­da­va­nje na temu „Neurobiološke osno­ve sen­zor­nih pro­jek­ci­ja“ u uto­rak, 2. stu­de­nog u kinu Valli. Prije pre­da­va­nja publi­ci su se obra­ti­li Nataša Šimunov ispred kina Valli i Vanja Marković iz pul­ske Škole za odgoj i obra­zo­va­nje kao part­ne­ri pro­jek­ta te Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij koja je koor­di­na­tor pro­jek­ta. Predavanju su pri­sus­tvo­va­li pred­stav­ni­ci Pučkih otvo­re­nih uči­li­šta. Projektu su se za sada pri­klju­či­li Pučko otvo­re­no uči­li­šte Grada Rovinja – Rovigno, Pučko otvo­re­no uči­li­šte Labin i Pučko otvo­re­no uči­li­šte “Augustin Vivoda” Buzet, a u pla­nu je uklju­či­va­nje i osta­lih POU‑a iz Istarske župa­ni­je u slje­de­ćim faza­ma projekta.

Pod motom “kino za sve i dos­tup­no svi­ma” na sen­zor­nim pro­jek­ci­ja­ma dje­ca mogu šeta­ti, kre­ta­ti se, doni­je­ti svo­ju omi­lje­nu igrač­ku ili deki­cu, gric­ka­li­ce i sok, doći u prat­nji rodi­te­lja, nas­tav­ni­ka, pri­ja­te­lja, baka, djedova…

Senzorne pro­jek­ci­je omo­gu­ću­ju i dje­ci sa sen­zor­nim pore­me­ća­ji­ma da s rodi­te­lji­ma odla­ze u kino, ali i broj­noj dru­goj dje­ci kojoj ne odgo­va­ra­ju zamra­če­na kina, pre­glas­ni zvuk i sadr­žaj upit­ne kva­li­te­te i poru­ka. Uz pomoć ovak­vih pro­jek­ci­ja rodi­te­lji neće tre­ba­ti pre­tje­ra­no se prez­no­ja­va­ti raz­miš­lja­ju­ći kakav ih film oče­ku­je kad dođu s dje­te­tom u kino jer je sadr­žaj pom­no biran i mora zado­vo­lja­va­ti puno kriterija.

Obzirom na pan­de­mi­ju koro­na viru­sa, te kons­tant­no ras­tu­ći broj dje­ce s pote­ško­ća­ma u vidu men­tal­nog zdrav­lja, važ­nost ovog pro­jek­ta još je i zna­čaj­ni­ja, jer omo­gu­ća­va inte­gra­ci­ju sve dje­ce, bez obzi­ra na dome­nu odstu­pa­nja. Kino samim time pos­ta­je tera­pij­sko mjes­to, a film i okru­že­nje koje je modu­li­ra­no na način da bude sen­zor­no opti­mal­no, pred­stav­lja zna­ča­jan pre­ven­tiv­ni faktor.

Na sen­zor­nim pro­jek­ci­ja­ma dje­ca su na prvom mjes­tu, tako da nji­ho­ve potre­be mora­ju biti zado­vo­lje­ne pod motom kino za sve dos­tup­no svi­ma. Tako se ruše sve pre­dra­su­de i ste­re­oti­pi, te se raz­li­či­tost per­ci­pi­ra kao bogat­stvo, a uči se na spon­ta­ni način kroz zajed­niš­tvo od naj­ra­ni­je dobi. Djeca koja su od naj­ra­ni­je dobi uklju­če­na u tak­ve aktiv­nos­ti u lokal­noj zajed­ni­ci, kas­ni­je pos­ta­ju poje­din­ci koji su tole­rant­ni­ji, te soci­jal­no i emo­ci­onal­no zre­li­je ličnosti.

Koncept sen­zor­nih pro­jek­ci­ja pokre­nu­le su još 2016. godi­ne Eva Brlek, prof. edu­ka­cij­ske reha­bi­li­ta­ci­je i psi­ho­te­ra­pe­ut i Sandra Malenica, prof. kro­atis­ti­ke i kom­pa­ra­tiv­ne knji­žev­nos­ti. Senzorne pro­jek­ci­je pre­no­se izu­zet­no važ­nu druš­tve­nu poru­ku, koja se ne odno­si samo na odla­zak u kino i gle­da­nje fil­ma, već stva­ra­nje zajed­niš­tva među dje­com, poti­ca­nje tole­ran­ci­je i pri­hva­ća­nja raz­li­či­tos­ti, te šire­nje pozi­tiv­nih druš­tve­nih vrijednosti.

Osim edu­ka­ci­je dje­lat­ni­ka u sklo­pu pro­jek­ta bit će odr­ža­na i radi­oni­ca GIF ani­ma­ci­ja, emo­ji-ja i digi­tal­ne foto­gra­fi­je, a rado­vi s radi­oni­ce bit će pred­stav­lje­ni i na izlož­bi koja će pra­ti­ti sen­zor­ne pro­jek­ci­je u zain­te­re­si­ra­nim POU-ima i kinu Valli.

Na kra­ju pro­jek­ta bit će odr­ža­na i fokus gru­pa na temu ana­li­ze sadaš­nje situ­aci­je i mogu­ćih pre­po­ru­ka na lokal­noj i regi­onal­noj razi­ni za dono­še­nju nove, tre­će Istarske kul­tur­ne stra­te­gi­je (2021.). Ovom se aktiv­noš­ću omo­gu­ća­va odr­ži­vost pro­jek­ta i sen­zi­bi­li­za­ci­ja šire i struč­ne jav­nos­ti na potre­bu za rav­no­prav­nim pris­tu­pom i dos­tup­nos­ti kulture.

Projekt se pro­vo­di u raz­dob­lju od srp­nja 2021. do srp­nja 2022. te je finan­ci­ran sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH. Nositelj pro­jek­ta je udru­ga Metamedij, a part­ne­ri su Škola za odgoj i obra­zo­va­nje Pula i Javna usta­no­va Pula film festival.

Izvor