Božićne radionice u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu

02.12.2021.

Prosinac je mje­sec dari­va­nja, obi­ča­ja i obi­telj­skih okup­lja­nja. Počinje sa Svetim Nikolom zaštit­ni­kom dje­ce, put­ni­ka i pomo­ra­ca koji se obi­lje­ža­va 6. pro­sin­ca, zatim je tu Sveta Lucija 13. pro­sin­ca, zaštit­ni­ca sli­je­pih, rata­ra, tka­la­ca, kova­ča… Na taj da se pre­ma tra­di­ci­ji sije pše­ni­ca koja se kao sim­bol živo­ta stav­lja ispod božić­nog bora.

Kako bi se na vri­je­me pri­pre­mi­li za ukra­ša­va­nje bora i obi­lje­ža­va­nje Božića Etnografski muzej Istre orga­ni­zi­ra radi­oni­ce izra­de božić­nih ukra­sa i čestitaka.

Pupica na boru, sri­je­da 8. pro­sin­ca u 16 sati

Na radi­oni­ci će se izra­đi­va­ti ukra­si za bor ins­pi­ri­ra­ni tra­di­cij­skom igrač­kom pupi­com. Polaznici će nauči­ti kako od sta­rih krpi­ca izra­di­ti lut­ki­cu, koja će se uz pomoć čaro­li­je pre­tvo­ri­ti u ori­gi­nal­ni ukras za bor i mali pok­lon neko­me tko vam je poseb­no drag.

Čestitaj čes­tit­kom, sri­je­da 15. pro­sin­ca u 16 sati

U današ­nje moder­no vri­je­me sve rje­đe se šalju čes­tit­ke za bilo kak­ve pri­go­de, pa tako i za Božić. Kako bi malo osvje­ži­li i obno­vi­li ovu tra­di­ci­ju pri­pre­mi­li smo za vas radi­oni­cu izra­du božić­nih čes­tit­ki. Kao ins­pi­ra­ci­ja pos­lu­ži­ti će nam sta­re čes­tit­ke iz fun­du­sa muze­ja te moti­vi Kaštela i gra­da Pazina.

Radionice će se odra­ža­va­ti u pros­to­ri­ja­ma Kaštela. Zbog oba­ve­ze pri­dr­ža­va­nja epi­de­mi­olo­ških mje­ra broj polaz­ni­ka je ogra­ni­čen na osam. Potrebna pret­hod­na naj­a­va na: mirjana@emi.hr.

Priredio B. V.