Izabran vizualni identitet 69. Pulskog filmskog festivala

09.12.2021.

Sukladno ras­pi­sa­nom pozi­vu za pred­la­ga­nje vizu­al­nog iden­ti­te­ta 69. Pulskog film­skog fes­ti­va­la, do roka za dos­ta­vu pri­jed­lo­ga, 9. stu­de­nog 2021. godi­ne, zaprim­lje­no je 45 pri­jed­lo­ga od ukup­no 31 autora.

Povjerenstvo u sas­ta­vu Ketrin Miličević Mijošek (rav­na­te­lji­ca MSUI), Davor Kliman (rav­na­telj Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na), Nikola Milat (pred­sjed­nik Upravnog vije­ća Pula Film Festivala), Gordana Restović (rav­na­te­lji­ca JU Pula Film Festival) i Sanela Pliško (glas­no­go­vor­ni­ca JU Pula Film Festival je nakon pre­gle­da i ocje­ne rado­va jed­no­glas­no zaklju­či­lo da rad koji zado­vo­lja­va vizu­al­nu kva­li­te­tu 69. Pulskog film­skog fes­ti­va­la­pri­jed­log auto­ra Vjerana Juhasa.

Odabrani iden­ti­tet bit će pred­stav­ljen jav­nos­ti na zaseb­noj medij­skoj kon­fe­ren­ci­ji u pro­lje­će 2022. godine.

Priredio B. V.