Međunarodni dan migranata – „Na istoj strani(ci)“ u Poreču

23.12.2021.

Dana 18. pro­sin­ca obi­lje­ža­va se Međunarodni dan migra­na­ta. I ovo­ga su mje­se­ca čla­no­vi čita­telj­skog klu­ba, uče­ni­ci SŠ Mate Balote i TUŠ Antona Štifanića iz Poreča, uze­li knji­gu u svo­je ruke i na taj se način pri­pre­mi­li za novo dru­že­nje u okvi­ru pro­jek­ta „Na istoj strani(ci)“.

Na popi­su im se je naš­la knji­ga „Molitva moru“, auto­ra Khaleda Hosseinija, ame­rič­ko-afga­nis­tan­skog pis­ca, rođe­nog 4. ožuj­ka 1965. godi­ne. „Molitva moru“ nadah­nu­ta je pri­čom o Alanu Kurdiju, tro­go­diš­njem sirij­skom izbje­gli­ci koji se uto­pio u Sredozemnom moru u poku­ša­ju migra­ci­je u Europu. Djelo zapo­či­nje pri­čom Marvanovog oca koji govo­ri o nji­ho­vom rod­nom gra­du Homsu. Marvan se ne sje­ća nje­go­vih lje­po­ta jer je pre­ma­len. Sjeća se jedi­no loših i tra­uma­tič­nih doga­đa­ja: pro­s­vje­da, opsa­de, pogre­ba i bombi.

Marvan pred­stav­lja svu dje­cu koja su izgu­bi­la život u bije­gu iz rat­nih zema­lja pomo­ću nesi­gur­nih bro­do­va koji su plo­vi­li kroz Sredozemno more u Europu.

Virtualno dru­že­nje čla­no­va čita­telj­skog klu­ba bit će orga­ni­zi­ra­no u čet­vr­tak, 23. pro­sin­ca s počet­kom u 10 sati. Svoju će migrant­sku pri­ču uče­ni­ci­ma ispri­ča­ti Prince Wale Soniyiki, Nigerijac s hrvat­skom adre­som, koji je 2011. godi­ne, nakon krva­vog tero­ris­tič­kog napa­da u kojem su ubi­je­na nje­go­va bra­ća, svoj spas našao u našoj zem­lji. Prince će govo­ri­ti u Marvanovo ime i u ime svih onih koji su mora­li pobjeći.

„Na istoj strani(ci)“, pro­jekt Gradske knjiž­ni­ce Poreč u part­ner­stvu s Gradom Porečom, odo­bren je u okvi­ru europ­skog natje­ča­ja „Čitanjem do uklju­či­vog druš­tva“ te se finan­ci­ra u okvi­ru Operativnog pro­gra­ma „Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li“ 2014. – 2020. Europske Unije iz europ­skog soci­jal­nog fon­da. 85% sred­sta­va osi­gu­ra­no je iz Europskog soci­jal­nog fon­da, 15% Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.

Priredio B. V.