Najavljen humanitarni koncert „Božić u INK – četiri tenora“

22.12.2021.

Konferencija za medi­je na kojoj je naj­av­ljen kon­cert „Božić u INK – četi­ri teno­ra“ odr­ža­na je u pone­dje­ljak, 20. pro­sin­ca u pul­skoj Komunalnoj pala­či. O pred­sto­je­ćem huma­ni­tar­nom kon­cer­tu tom su pri­go­dom govo­ri­li gra­do­na­čel­nik Grada Pule Filip Zoričić, rav­na­te­lji­ca Dječjeg doma Ruža Petrović Davorka Belošević, čla­ni­ca Uprave Arena Hospitality Group Manuela Kraljević i orga­ni­za­tor Daniel Sponza.

„Božić u INK“, huma­ni­tar­ni je gala kon­cert koji se od 2013. godi­ne odr­ža­va u povo­du božić­nih blag­da­na pod pokro­vi­telj­stvom kom­pa­ni­je Grada Pule i Arena Gospitality Group.

U sklo­pu pro­jek­ta, ove godi­ne, u sri­je­du 22. pro­sin­ca u 20 sati u Istarskom narod­nom kaza­li­štu nas­tu­pit će „Četiri teno­ra“ – Vladimir Garić, Đani Stipaničev, Marko Pecotić i Filip Hozjak, dok će goš­ća kon­cer­ta biti mla­da istar­ska glaz­be­ni­ca Nina Fakin. Prihod od pro­da­nih ulaz­ni­ca nami­je­njen je Domu za dje­cu Ruža Petrović.

Izvor