Predstavljena knjiga „Lipi moji 11“ u Poreču

28.12.2021.

Knjiga „Lipi moji 11“ pred­stav­lje­na je u čet­vr­tak, 23.prosinca u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč. Ovu hlad­nu pro­si­nač­ku večer ople­me­ni­la su sje­ća­nja, a u intim­nom kru­gu Orlićevih surad­ni­ka i pri­ja­te­lja izmje­nji­va­li su se humor, sati­ra, poli­ti­ka i smijeh.

„Lipi moji“ zbir­ka je kolum­ni uva­že­nih Zvaneta Lakodelaca i Drage Orlića koja je deset­lje­ći­ma uve­se­lja­va­la čita­te­lje Glasa Istre. O njoj su govo­ri­li ured­nik i pisac pred­go­vo­ra zbir­ke Goran Prodan, art direk­tor Vladimir Bugarin i surad­ni­ca Sonja Vojinović.

„Fali mi moj dru­gar Orle. Uzdavna se zna­mo, pri­ko kvar­nar i pet lit, kako bi govo­ri­la moja baba Kata – to ti je „sta­ra povi­jest”. Lektorirala san Orliću prvu zbir­ku pje­sa­ma „Će daž”, prvi libar „Lipi moji” i još čuda tega…, bila nje­gov Zvane Lakodelac… Kada san poš­la u pen­zi­ju, nakon ča smo dos­ta lit dela­li sku­pa u Općini, i poš­la živi­ti gori na selo, bi me nazva i reka: „Ala, zuj škor­nje, ope­ri se i doj­di doli u grad, bimo pred­sta­vi­li jedan libar u našoj bibli­ote­ki.” Zafrkant i zaje­bant kakov je bija, nisan nan­ke riva­la kapi­ti koli­ko mi je obo­ga­ti­ja život. Sada znan“, rek­la je na pred­stav­lja­nju Sonja Vojinović, kazi­va­či­ca Lakodelčevih kozerija.

Stotinjak Orlićevih komen­ta­ra nas­ta­lih u vre­men­skom raz­dob­lju od 28. svib­nja 2015. do 5. lis­to­pa­da 2017. godi­ne, sabra­ni su u škri­nji­cu jezič­ne, obi­čaj­ne i duhov­ne bašti­ne i kao tak­vi dono­se svje­do­čans­tvo jed­no­ga vre­me­na. Na ovu se zbir­ku sva­ka­ko tre­ba gle­da­ti kao na lite­rar­no bla­go koje nadi­la­zi svoj druš­tve­no-poli­tič­ki značaj.

„Povremeno uko­ri­či­va­nje kolumni/kozerija „Lipi moji“ uva­že­nih Zvaneta Lakodelca & Draga Orlića bez dalj­nje­ga mi je naj­za­bav­ni­ji, a i naj­dra­ži ured­nič­ki posao. Iako je riječ o tek­s­to­vi­ma već rani­je objav­lje­nim u La kos­ti, done­dav­nom sati­rič­kom pri­lo­gu Glasa Istre, koje sam kao ured­nik i kod prvog tiska­nja pro­či­tao, opet se, i s više­go­diš­njim odma­kom, slat­ko nasmi­jem, ali i izno­va odu­še­vim Orlić-Lakodelčevim što­ri­ji­ca­mi i šćo­ri­ca­mi u kojin njan­ke ne čuješ kako ti ga je vrga, poma­lo, poma­lo, debo­to biš se sam sebi nasmi­ja kako si tru­bast i pre­žen­tož na bot. A za ozbilj­no, „Lipi moji“ svo­jom su struk­tu­rom, nara­tiv­nim sti­lom i jezi­kom, sli­ko­vi­tim liko­vi­ma, slav­lje­njem i čuva­njem narod­ne, istri­jan­ske tra­di­ci­je i obi­ča­ja te huma­nis­tič­kom i mul­ti­kul­tu­ral­nom poru­kom uz ismi­ja­va­nje tota­li­ta­ri­za­ma, kre­te­ni­za­ma i kul­to­va lič­nos­ti svih vrsta i boja, izni­man dopri­nos istar­skoj, time i hrvat­skoj knji­žev­nos­ti, napo­se nje­zi­nom humo­ris­tič­nom i sati­rič­kom dije­lu. Aj vero su!“, rekao je Goran Prodan.

I Vladimir Bugarin nizao je aneg­do­te: „Na jed­nom od naših sas­ta­na­ka, kad smo, kao i uvi­jek, pone­djelj­kom nave­čer kod mene radi­li La kost, Orlić mi je dodi­je­lio laska­vu titu­lu art direk­to­ra za čita­vu seri­ju ovih knji­ga. To mi je, moram priz­na­ti, jed­no od naj­ve­ćih priz­na­nja u mojem mla­dom živo­tu. Poznavao sam nje­gov stil rada, no ipak sam ga za sva­ki slu­čaj upi­tao što bih ja toč­no tre­bao radi­ti kao art direk­tor. „Odrediti boju kori­ca“, rekao je. „Dobro, onda neka za ovu knji­gu bude pla­va“, pred­lo­žio sam. „Može, može“, odgo­vo­rio mi je, „ali meni se čini da bi bolja bila crve­na.“ I bila je crve­na. Da, Orlić je odu­vi­jek bio, kako se to kaže po hrvat­ski, one man band“, nasmi­jao je Bugarin sve prisutne.

Nakladnik izda­nja je Grad Poreč, a gra­fič­ku pri­pre­mu i tiska­nje pot­pi­su­ju poreč­ka Propaganda i zagre­bač­ki Grafomark. Pokrovitelj „Lipih mojih“ je, kao i uvi­jek do sada, bila La kost.

Izvor