Predstavljena zbirka pjesama Tomislava Milohanića „Svjetlokazi“ u Poreču

21.12.2021.

“Knjiga „Svjetlokazi“ Tomislava Milohanića pozi­va na ula­zak čita­te­lja u unu­traš­njost nje­go­ve vlas­ti­te duhov­ne kuće koju je autor sagra­dio raz­miš­lja­ju­ći o mla­di­ma, o budu­ćoj gene­ra­ci­ji koja će pomo­ću nje­go­vih svje­tlo­ka­za uvi­jek moći u tom pros­to­ru pro­na­ći odmo­ri­šte, ali i zna­če­nje već poma­lo zabo­rav­lje­nih, tra­di­cij­skih rije­či. U šest cik­lu­sa, toli­ko raz­li­či­tih začud­nih i pros­to­ri­ja koje izla­skom kroz vra­ta na tera­si dalje pozi­va na kre­ta­nje pre­ma otvo­re­nom pros­to­ru, čine­ći okru­že­nje pro­ši­re­nim dije­lom te iste kuće čije gra­ni­ce tajans­tve­no pre­la­ze u ono­vre­me­no Svjetlo koje vječ­no sja­ji i priv­la­či”, rek­la je u petak, 17. pro­sin­ca, knji­žev­ni­ca Diana Rosandić Živković na pred­stav­lja­nju novo­objav­lje­ne zbir­ke poezi­je “Svjetlokazi” Tomislava Milohanića u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč.

Zbirka nam dono­si šest cik­lu­sa pje­sa­ma. Prvi od njih, na čakav­skom narje­čju, odvest će vas u arka­dij­ski svi­jet dje­tinj­stva u vilin­skoj Istri, dok se kroz pasi­ju umjet­ni­ko­va stva­ra­nja ispre­pli­ću zbi­lja i slut­nja. Sonetni advent­ski vije­nac, koji je pjes­nik pom­no stva­rao, zavu­ći će nas u auten­tič­ni ambi­jent seoske idi­le i zaogr­nu­ti ugo­đa­jem išče­ki­va­nja i bla­gos­ti. Kroz zabi­lje­že­ne poseb­ne život­ne tre­nut­ke, ovaj istar­ski knji­žev­nik, nano­vo nam je daro­vao raz­log da se oku­pi­mo i zajed­no sla­vi­mo život opje­van pisa­nom riječju.

Ovu lije­pu pjes­nič­ku večer glaz­be­nim nas­tu­pom obo­ga­tio je Gabriel Milohanić te Jelena Milohanić pri­god­nom izlož­bom fotografija.

Izvor

Foto Jelena MILOHANIĆ