StartArt: razgovor s pobjednicom natječaja Leonardom Ivašić

30.12.2021.

Patnja rudara i njihov mukotrpan rad

• U sklo­pu pro­jek­ta StartArt čiji je nosi­telj udru­ga faro11 iz Rovinja pro­ve­de­na su dva natje­ča­ja (lipanj i rujan 2021.) za uče­ni­ke sred­njih ško­la u Istarskoj župa­ni­ji, za audio-vizu­al­ne rado­ve u digi­tal­nom for­ma­tu na temu “Industrijska bašti­na u digi­tal­no doba” (digi­tal­na foto­gra­fi­ja, audio, video, gif, digi­tal­na gra­fi­ka i dizajn). Pobjednica natje­ča­ja te ujed­no i dobit­ni­ca nagra­de publi­ke je Leonarda Ivašić koja je svoj rad pred­sta­vi­la na iskup­noj izlož­bi u labin­skom DKC‑u Lamparna. Od nje smo prvo htje­li doz­na­ti što ju je pri­vuk­lo da se pri­ja­vi na natječaj.

- Za natje­čaj saz­na­la sam od knjiž­ni­čar­ke i pro­fe­so­ri­ce Majde Milevoj Klapčić koja je ima­la let­ke o samom natje­ča­ju izlo­že­ne u knjiž­ni­ci. Privukla me kre­ativ­nost natje­ča­ja i ponu­da izlož­be u tri gra­da, a kao pomoć u samoj reali­za­ci­ji i moti­va­ci­ji istak­la bih svo­ju men­to­ri­cu, Alidu Blašković Koroljević.

Kako si obra­di­la temu natje­ča­ja i na koji si se način odlu­či­la za for­mat rada?

- Temu natje­ča­ja „indus­trij­ska bašti­na u digi­tal­no doba“ obra­di­la sam nači­nom „oživ­lja­va­nja“ šoh­ta u gra­du Labinu. Postupnim sni­ma­njem istog iz dalji­ne i bli­zi­ne uspje­la sam dobi­ti više raz­no­vr­s­nih kadro­va te pos­tup­kom mon­ta­že uje­di­ni­la sam ih u cje­li­nu. Odlučila sam se za video ura­dak jer mi je to omi­ljen način poka­zi­va­nja zbi­lje, umjet­nos­ti na dru­ga­či­ji način.

Možeš nam opi­sa­ti rad te koli­ko je tru­da bilo potreb­no ulo­ži­ti da se on izradi?

- Industrijska bašti­na u ovom je radu pri­ka­za­na kao bitan dio povi­jes­ti i pri­jaš­njih epo­ha važ­nih za ljud­ski razvoj i napre­dak čovje­čans­tva. Patnja ruda­ra i nji­hov muko­tr­pan rad s kojim se današ­nje čovje­čans­tvo pone­kad i ne može pois­to­vje­ti­ti. Time je čovjek feno­men i zapra­vo, stroj. U sam rad bilo je potreb­no ulo­ži­ti puno tru­da, od skla­pa­nja pri­če do sni­ma­nja i ure­đi­va­nja, a za sve je narav­no tre­ba­la doći ins­pi­ra­ci­ja i ide­ja. No, potro­še­no vri­je­me nika­da se ne pri­ka­zu­je kao potro­še­no, već kao dobro isko­ri­šte­no u razvo­ju sebe kao individue.

Kako ocje­nju­ješ pro­jek­te i natje­ča­je ovak­vog tipa i na koji način mis­liš da će ti ove nagra­de pomo­ći u dalj­njem kre­ativ­nom radu?

- Projekti i natje­ča­ji ovak­vo­ga tipa od mene dobi­va­ju samo pozi­tiv­ne, odlič­ne ocje­ne jer poti­ču kre­ativ­nost te samim time i kre­ativ­no raz­miš­lja­nje, a otva­ra­ju i bolji uvid u umjet­nič­ka podru­čja i naše spo­sob­nos­ti. Nagrade će mi pomo­ći u dalj­njem razvit­ku što se tiče obra­zo­va­nja, a i samom pro­mi­ca­nju granica.

Imaš li namje­ru nas­ta­vi­ti sura­đi­va­ti s udru­ga­ma civil­nog druš­tva koje pri­re­đu­ju tak­ve pro­gra­me i što im savje­tu­ješ u cilju pobolj­ša­nja nji­ho­vog rada?

- Definitivno imam namje­ru sura­đi­va­ti s udru­ga­ma civil­nog druš­tva koje pri­re­đu­ju kre­ativ­ne pro­gra­me jer su teme uvi­jek zanim­lji­ve i iza istih sto­ji puno rada. Jedini savjet bio bi da ih je više, odnos­no da se češ­će pri­re­đu­ju kre­ativ­ni natje­ča­ji jer su uis­ti­nu interesantni.

Reci nam nešto o svom dosa­daš­njem umjet­nič­kom putu i na koji se način mis­liš dalje bavi­ti umjetnošću?

- Slikarstvom se opće­ni­to bavim od kada znam za sebe te sam aktiv­no sudje­lo­va­la u likov­noj gru­pi: „Točka“, pro­fe­so­ri­ce Davorke Vadanjel, a sada sam uklju­če­na u pred­met izbor­ne likov­ne umjet­nos­ti tako­đer uz men­tor­stvo pro­fe­so­ri­ce Alide Blašković Koroljević. U slo­bod­no vri­je­me crtam, pišem, ilus­tri­ram, odnos­no uklju­ču­jem se u sva natje­ca­nja i pro­jek­te koji za sebe vežu pojam umjet­nos­ti kao što su: „LIK“ na koji sam dvi­je godi­ne pozi­va­na na župa­nij­sku razi­nu, među­na­rod­no natje­ca­nje kao što je International sdg art com­pe­ti­ti­on na kojem sam osvo­ji­la tre­će mjes­to s ilus­tra­ci­jom pod temom „izgrad­nja ink­lu­ziv­ne buduć­nos­ti“, tako­đer sam dvi­je uzas­top­ne godi­ne sudje­lo­va­la na radi­oni­ci Novigradskog pro­lje­ća gdje sam nas­li­ka­la vlas­ti­tu sli­kov­ni­cu „Marko“, osva­ja­la sam viso­ke pla­sma­ne na natje­ca­nju „Ca je ča“ i „Lidranu“ na kojem sam i 2021. godi­ne pozva­na na župa­nij­sku razi­nu s novi­nar­skim osvr­tom „Umjetnost ili kri­tič­nost?“. Pod men­tor­stvom pro­fe­so­ri­ce i knjiž­ni­čar­ke Majde Milevoj Klapčić aktiv­no sudje­lu­jem u medij­skoj gru­pi, koja redov­no izda­je svoj časo­pis – „Labinjonski đor­na­lin“, a pišem i za škol­ske novi­ne „POINT“.  Iako sam pri­sut­na u svim obli­ci­ma umjet­nos­ti, naj­vi­še me zani­ma film­ska umjet­nost, time je i rad za natje­ca­nje StartArt zapra­vo video ura­dak. Ovdje se veže­mo i na moju želju za dalj­njim ško­lo­va­njem koja leži u Akademiji dram­ske umjet­nos­ti – odsjek montaže.

Nositelj pro­jek­ta StartArt je Faro11,Rovinj, a part­ne­ri su: Metamedij, Pula; L.A.E. XXI, Labin i Muzej Lapidarium, Novigrad. Projekt StartArt sufi­nan­ci­ra­ju Istarska župa­ni­ja i Grad Pula.

Razgovarao Boris VINCEK

Fotografije iz arhi­ve Faro11