Studijsko putovanje u sklopu projekta ARCA ADRIATICA u Istru i Kvarner

24.12.2021.

Studijsko puto­va­nje u sklo­pu pro­jek­ta ARCA ADRIATIC zapo­če­lo je u čet­vr­tak, 9. pro­sin­ca u Opatiji s pre­zen­ta­ci­jom zavr­š­ne ARCA kon­fe­ren­ci­je u hote­lu Ambasador gdje su sudi­oni­ci mogli čuti o rezul­ta­ti­ma pro­je­ka­ta s hrvat­ske i tali­jan­ske stra­ne obale.

Nakon uspješ­no odr­ža­ne zavr­š­ne kon­fe­ren­ci­je sudi­oni­ci su se upu­ti­li pre­ma Rovinju gdje je odr­ža­na vođe­nja šet­nja gra­dom Batanina baštin­ska šet­nja od Interpretacijskog i doku­men­ta­cij­skog cen­tra do ‘Spacio Matika’ uz pre­zen­ta­ci­ju pomor­ske bašti­ne i svih rezul­ta­ta naprav­lje­nih u sklo­pu pro­jek­ta uz pri­god­na gas­tro­nom­ska i glaz­be­na bašti­na Rovinja uz temat­sku veče­ru u Spaciu uz glaz­be­nu prat­nju KUD-SAC Marko Garbin.

Sljedeći dan bio je rezer­vi­ran za raz­gled Opatije uz prat­nju vodi­ča te pano­ram­sku vož­nju bro­dom gdje su sudi­oni­ci saz­na­li zanim­lji­vos­ti o mari­tim­noj bašti­ni kvar­ner­skog podru­čja koje je valo­ri­zi­ra­no kroz ARCA ADRIATICA pro­jekt. U popod­nev­nim sati­ma bio je orga­ni­zi­ran odla­zak pre­ma Kraljevici i posje­ta Posjetiteljskom cen­tru Kraljevica ‘Putovima Frankopana’ s ciljem uoča­va­nja poten­ci­ja­la umre­ža­va­nja raz­li­či­tih baštin­skih pri­ča u jedan turis­tič­ki proizvod.

Projekt „Zaštita, pro­mo­ci­ja i turis­tič­ka valo­ri­za­ci­ja jadran­ske pomor­ske bašti­ne“ ili skra­će­no ARCA ADRIATICA, dio je tre­će pri­ori­tet­ne osi „Okoliš i kul­tur­na bašti­na“ pro­gra­ma INTERREG Italija- Hrvatska. Provođenje pro­jek­ta služ­be­no je zapo­če­lo 1. siječ­nja 2019. godi­ne, a tra­je do 31. pro­sin­ca 2021. godi­ne. Budući da se nas­tav­lja radi­ti na zajed­nič­koj zašti­ti, pro­mo­ci­ji i turis­tič­koj valo­ri­za­ci­ji jadran­ske pomor­ske bašti­ne, pro­jekt ARCA ADRIATICA pred­stav­lja svo­je­vr­s­ni nas­ta­vak uspješ­no reali­zi­ra­nih EU pro­je­ka­ta Mala bar­ka i Mala bar­ka 2.

Glavni cilj pro­jek­ta je razvoj zajed­nič­kog turis­tič­kog pro­izvo­da bazi­ra­nog na nače­li­ma druš­tve­ne i eko­lo­ške odr­ži­vos­ti kojim se ujed­no valo­ri­zi­ra, čuva, šti­ti i pro­mi­če boga­ta pomor­ska bašti­na pogra­nič­nog područja.

Kao ključ­ni rezul­tat pro­ved­be pro­jek­ta oče­ku­je se pove­ća­nje dos­tup­nos­ti pomor­ske bašti­ne svim sku­pi­na­ma druš­tva (vir­tu­al­ni muzej, muze­ji na otvo­re­nom, inter­pre­ta­cij­ski cen­tri), pove­ća­nje bro­ja posje­ti­te­lja u pogra­nič­nom podru­čju, pove­ća­nje bro­ja traj­no zašti­će­nih arte­fa­ka­ta pomor­ske nema­te­ri­jal­ne i mate­ri­jal­ne bašti­ne (kroz inter­pre­ta­cij­ske cen­tre, vir­tu­al­ni muzej, bazu pomor­ske bašti­ne, teh­nič­ke karak­te­ris­ti­ke plo­vi­la), pove­ća­nje turis­tič­ke infras­truk­tu­re teme­lje­ne na pomor­skoj bašti­ni (inter­pre­ta­cij­ski cen­tar u Malinskoj, Cerviji, Veneciji, Rovinju i Tkonu. obno­va malih bar­ki koje će biti živi pri­mje­ri i izloš­ci u luči­ca­ma i na rega­ta­ma) te veća vid­lji­vost uklju­če­nih des­ti­na­ci­ja. U tom smis­lu reali­zi­ran je pro­mo­tiv­ni video koji dije­li­mo s publi­kom uz naj­ljep­še želje za pred­sto­je­će blagdane.

*Ukupna vri­jed­nost pro­jek­ta je 3,16 mili­ju­na eura, a finan­ci­ran je od stra­ne Europske komi­si­je iz Europskog fon­da za regi­onal­ni razvoj s 2,69 mili­ju­na eura, a na nje­mu je sura­đi­va­lo 10 part­ne­ra iz Hrvatske i Italije.

Priredio B. V.