Lena Radunić nova pročelnica Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva Grada Pule

18.01.2022.

„Plan je kreirati realne i održive kriterije za razvoj kulture grada“

• Nakon pro­ve­de­nog pos­tup­ka iz Javnog natje­ča­ja za ime­no­va­nje pro­čel­ni­ka uprav­nih tije­la Grada Pule gra­do­na­čel­nik Filip Zoričić donio je rje­še­nja o ime­no­va­nju novih pro­čel­ni­ka, a među nji­ma je i nova pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva – Lena Radunić. Pročelnicu Radunić zamo­li­li smo za krat­ku izja­vu, a prvo pita­nje koje smo joj pos­ta­vi­li je kako je zado­volj­na tije­kom i isho­dom natje­ča­ja na što je tak­sa­tiv­no odgovorila:

- Natječaj je dio pro­ce­du­re koji se pro­vo­di po Zakonu i nakon pro­ve­de­nog natje­ča­ja Gradonačelnik je meni dao povje­re­nje i pot­pi­sao Rješenje.

Od pro­čel­ni­ce Radunić smo htje­li doz­na­ti i koji će biti nje­ni prvi kora­ci na tom rad­nom mjestu:

- Prvog dana ras­pi­sa­li smo Javni poziv za finan­ci­ra­nje pro­gra­ma, pro­je­ka­ta, mani­fes­ta­ci­ja i aktiv­nos­ti od inte­re­sa za opće dobro koje pro­vo­de udru­ge i osta­le nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je na podru­čju Grada Pule u 2022. godi­ni u ukup­nom izno­su od 6.735.000 kuna. Strateško usmje­re­nje razvo­ja kul­tu­re gra­da temelj je za defi­ni­ra­nje budu­ćih aktiv­nos­ti. Ovoga tjed­na zapo­če­le su pre­drad­nje u pro­ce­su izra­de novog stra­te­škog doku­men­ta. Plan je ispi­ta­ti potre­be u lokal­noj zajed­ni­ci, kapa­ci­te­te i moguć­nos­ti, raz­go­va­ra­ti sa dioni­ci­ma koji kre­ira­ju kul­tur­nu ponu­du te na teme­lju cje­lo­vi­te ana­li­ze sta­nja i ras­po­lo­ži­vih resur­sa defi­ni­ra­ti stra­te­ške smjer­ni­ce i cilje­ve u nared­nim godi­na­ma, izja­vi­la je Radunić.

Ona je doda­la da će raz­go­va­ra­ti sa struč­nim povje­rens­tvi­ma i čla­no­vi­ma kul­tur­nih vije­ća u sve­zi redi­zaj­na pro­gra­ma jav­nih potre­ba. Plan je kre­ira­ti real­ne i odr­ži­ve kri­te­ri­je za razvoj kul­tu­re gra­da, izra­di­ti jas­ne cilje­ve koje grad želi pos­ti­ći u podru­čju razvo­ja kul­tu­re, defi­ni­ra­ti stra­te­ški važ­ne kapi­tal­ne pro­jek­te i pro­ves­ti detalj­nu ana­li­zu rada usta­no­va u kulturi.

- Potrebno je uspos­ta­vi­ti inter­sek­tor­sku i među­sek­tor­sku surad­nju slo­bod­nih umjet­ni­ka, nepro­fit­nih orga­ni­za­ci­ja i usta­no­va te stvo­ri­ti siner­gi­ju među akte­ri­ma koji će kre­ira­ti zajed­nič­ke pro­jek­te s ciljem obo­ga­ći­va­nja kul­tur­ne ponu­du i razvo­ja gra­da. Kultura mora biti jedan od ključ­nih gene­ra­to­ra razvo­ja Pule i sma­tram da za to ima­mo veli­ki poten­ci­jal. Pred nama je puno pos­la, vese­lim se novim iza­zo­vi­ma i pozi­vam sve akte­re kul­tur­ne sce­ne gra­da na surad­nju u ostva­re­nju zajed­nič­kog cilja, da Pulu uči­ni­mo ljep­šim i boljim mjes­tom za život i rad, izja­vi­la je Radunić za naš por­tal na kojem će usko­ro biti objav­ljen i opši­ran raz­go­vor s novom pročelnicom

Tekst i foto­gra­fi­ja Boris VINCEK