Naturalistički vestern poznatoga glumca

13.01.2022.

Odmetnička legen­da Billy the Kid odu­vi­jek je bila priv­lač­na ame­rič­kim reda­te­lji­ma vesterna.

Primjerice, veli­ki reda­telj Arthur Penn napra­vio je 1958. revi­zi­onis­tič­ki ves­tern „Ljevoruki revol­ve­raš“ u koje­mu slav­nog odmet­ni­ka glu­mi Paul Newman, dok je „Pat Garrett i Billy the Kid“ iz 1973., u koje­mu reda­telj Sam Peckinpah obra­đu­je izda­ju, ras­pad pri­ja­telj­stva i pro­past sta­ro­ga svi­je­ta, jedan od naj­bo­ljih ves­ter­na uop­će. U tom kon­tek­s­tu valja spo­me­nu­ti i intri­gant­ni ves­tern „Old Henry“ (2021) u koje­mu reda­telj Potsy Ponciroli suge­ri­ra da Billy the Kid nije pogi­nuo u mla­dos­ti, nego se pred­stav­lja kao vlas­nik neugled­ne far­me (Tim Blake Nelson) do dola­ska neo­če­ki­va­nih nasilnika.

U sri­je­du (12. sije­čanj) je na HRT‑u pri­ka­zan „The Kid“ (reda­telj je poz­na­ti glu­mac Vincent DˈOnofrio) koji nije baš na razi­ni spo­me­nu­tih pret­hod­ni­ka, ali je zanim­lji­va rein­ter­pre­ta­ci­ja mita o Billyju the Kidu. Naslov fil­ma je dvo­smis­len jer uka­zu­je na samog odmet­ni­ka (Dane DeHaan), ali i dje­ča­ka (Jake Schur) koji u Billyju vidi pra­ved­ni­ka i zaštit­ni­ka od nasil­ne rod­bi­ne, iako će naj­zad biti razo­ča­ran svo­jim ido­lom, a reda­telj DˈOnofrio učin­ko­vi­to pro­ži­ma te dvi­je nara­tiv­ne razine.

Poput veći­ne novih ame­rič­kih ves­ter­na i „The Kid“ je izra­zi­to natu­ra­lis­ti­čan, uboj­stva su pri­ka­za­na muč­ki i odboj­no, nema roman­ti­zi­ra­nih dvo­bo­ja i heroj­skih pote­za, a okruž­je u koje­mu liko­vi žive tako­đer je pri­ka­za­no na vrlo realis­ti­čan način. Zanimljiva je i karak­te­ri­za­ci­ja lika Pata Garretta (Ethan Hawke), koji se uglav­nom pri­ka­zu­je kao izdaj­nik prik­lo­njen kapi­ta­lis­tič­kom sus­ta­vu, dok DˈOnofrio nagla­ša­va i nje­go­vu huma­ni­ju stra­nu, budu­ći da poma­že dje­ča­ku u obra­ni od nasil­nih rođa­ka. Kao što je pri­je već nave­de­no, „The Kid“ nije neizos­tav­no dje­lo o živo­ta i (ne)djelu Billyja the Kida, ali je zanim­ljiv film­ski doda­tak toj odmet­nič­koj legendi.

 

Elvis Lenić