Projekt “Na istoj strani(ci)” – obilježavanje Međunarodnog dana smijeha

26.01.2022.

“Dana 10. siječ­nja obi­lje­ža­va se Međunarodni dan smi­je­ha. I ovo­ga su mje­se­ca čla­no­vi naše­ga čita­telj­skog klu­ba, uče­ni­ci Srednje ško­le Mate Balote i Turističko-ugos­ti­telj­ske ško­le Antona Štifanića iz Poreča, uze­li knji­gu u svo­je ruke i tako se pri­pre­mi­li za novo dru­že­nje u okvi­ru pro­jek­ta „Na istoj strani(ci)“. Ovoga mje­se­ca tru­di­li su se više nego ika­da smi­ja­ti se, i to čita­ju­ći raz­li­či­ta izda­nja Alana Forda. Naime, odlu­či­li su pro­ves­ti barem „jedan dan u cvje­ćar­ni­ci““, jav­lja­ju iz Gradske knjiž­ni­ce Poreč.

U gos­te su pozva­li Ivana Sršena, ured­ni­ka, pre­vo­di­te­lja i pis­ca, auto­ra knji­ge „Halo, Bing – inter­v­ju s Bunkerom”, u izda­nju Sandorfa, iz 2019. godi­ne, koju pot­pi­su­je u suautor­stvu s Antonijom Radić. Ova je knji­ga poseb­no izda­nje naprav­lje­no povo­dom 50. rođen­da­na Alana Forda.

„U raz­go­vo­ru s našim gos­tom, uče­ni­ci će dobi­ti odgo­vor na pita­nje zašto je Alan Ford imao toli­ki utje­caj na svo­ju publi­ku, a svi­ma nam je poz­na­to koli­ku je popu­lar­nost uži­vao na našim pros­to­ri­ma, i kako su čita­ve gene­ra­ci­je, svih dob­nih sku­pi­na, odras­ta­le uz nje­ga. A pos­tav­lja se i pita­nje je li mogu­će da uop­će takav strip iza­đe iz mode? I dok pri­mje­ću­je­mo kako je dos­ta fra­za iz Alana Froda, alan­for­di­za­ma, ušlo u naš jezik, poma­lo se pita­mo je li i današ­nji svi­jet sve slič­ni­ji alan­for­dov­skom svi­je­tu?“, poru­ču­ju iz knjižnice.

Virtualno dru­že­nje čla­no­va čita­telj­skog klu­ba bit će orga­ni­zi­ra­no u sri­je­du, 26. siječ­nja s počet­kom u 12.30 sati.

„Na istoj strani(ci)“, pro­jekt Gradske knjiž­ni­ce Poreč u part­ner­stvu s Gradom Porečom – Parenzo, odo­bren je u okvi­ru europ­skog natje­ča­ja „Čitanjem do uklju­či­vog druš­tva“ te se finan­ci­ra u okvi­ru Operativnog pro­gra­ma „Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li“ 2014. – 2020. Europske Unije iz europ­skog soci­jal­nog fon­da: 85 % sred­sta­va osi­gu­ra­no je iz Europskog soci­jal­nog fon­da, a 15 % Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.

Priredio B. V.