Dovršeni radovi na rekonstrukciji Ekomuzeja „Kuća o batani“

11.02.2022.

Okončani su gra­đe­vin­ski rado­vi na obno­vi zgra­de Ekomuzej „Kuća o bata­ni“, zapo­če­ti u stu­de­nom 2019., te pos­tav­lja­nje novih elek­tro-ins­ta­la­ci­ja, ins­ta­la­ci­ja za mul­ti­me­di­ju, izo­la­ci­je, kna­ufa i vodo­vod­ne instalacije.

Preostaje, dak­le, još ugrad­nja stal­nog pos­ta­va te bi Ekomuzej mogao sto­ga pono­vo otvo­ri­ti svo­ja vra­ta kon­cem trav­nja. U tom se smis­lu oče­ku­ju i novi­te­ti, kako je naj­a­vi­la rav­na­te­lji­ca usta­no­ve Nives Giuricin, poput pri­ka­za u teh­no­lo­gi­ji vir­tu­al­ne stvar­nos­ti koja će pobli­že pri­bli­ži­ti posje­ti­te­lji­ma rovinj­sku tra­di­ci­ju i pri­rod­no nas­lje­đe. Novi pos­tav će pri­ču o bata­ni i Rovinju-Rovigno ispri­ča­ti tako na mode­ran i ins­pi­ra­ti­van način, pomi­ču­ći vlas­ti­te gra­ni­ce i otva­ra­ju­ći nove horizonte.

Predmeti iz sta­rog pos­ta­va obnov­lje­ni su u surad­nji s Muzejem Grada Rovinja-Rovigno, a osim njih jedan će dio izlož­be biti posve­ćen i broj­nim priznanjima.

Projekt Ekomuzeja „Batana“ je, naime, upi­san u UNESCO-ov Registar naj­bo­ljih prak­si oču­va­nja nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne svi­je­ta još od 2016. godi­ne, a pred­stav­lja jedins­tve­ni pris­tup oču­va­nju ukup­ne mate­ri­jal­ne i nema­te­ri­jal­ne bašti­ne Rovinja na teme­lju ini­ci­ja­ti­ve lokal­nih sta­nov­ni­ka i pro­je­ka­ta razvo­ja koje su tije­kom niza godi­na razvi­ja­li vrs­ni struč­nja­ci. Batana je u Registar kul­tur­nih doba­ra RH upi­sa­na 2008. godine.

Sam je pro­jekt obno­ve zgra­de Ekomuzeja vri­je­dan oko 2 mili­ju­na kuna, a od nave­de­nog izno­sa kroz pro­jekt Culturecovery inter­reg cen­tra­le­uro­pe finan­ci­ran je dio opre­me i dio mul­ti­me­di­jal­nih rje­še­nja, dok se kroz pro­jekt Arca Adriatica inter­reg Italy – Croatia finan­ci­ra gra­fič­ki dizajn i dio multimedije.

Obnova je dje­lo­mič­no sufi­nan­ci­ra­na i sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i kre­di­tom kojim će se pokri­ti izme­đu osta­log i tro­ško­vi ure­đe­nja Interpretacijskog cen­tra i novog spa­cia u uli­ci Arno Longo koji je u fazi isho­do­va­nja gra­đe­vin­ske dozvole.

Izvor