Otvorene prijave za 10. Production in Pulske filmske tvornice

22.02.2022.

Pulska film­ska tvor­ni­ca pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­ja­ve na jubi­lar­ni 10. mara­ton izra­de krat­kog fil­ma Production In, koji će se odr­ža­ti od 25. do 27. velja­če u Klubu Pulske film­ske tvornice.

Production In je bes­plat­na radi­oni­ca nami­je­nje­na svi­ma koji se žele oku­ša­ti u iza­zo­vu stva­ra­nja fil­ma u tri dana – od ide­je do reali­za­ci­je. Devet auto­ra će pod vod­stvom iskus­nih edu­ka­to­ra reali­zi­ra­ti svoj film u vre­men­ski ogra­ni­če­nom stva­ra­lač­kom pro­ce­su i dobroj atmo­sfe­ri prak­tič­nog rada.

Radionica se sas­to­ji od tri dije­la – raz­ra­de ide­je i sce­na­ri­ja, sni­ma­nja te mon­ta­že, Uvodno pre­da­va­nje poči­nje u petak, 25. velja­če u 10 sati. Tada se razvi­ja­ju ide­je i stva­ra se pro­duk­cij­ski plan sni­ma­nja i mon­ta­že vre­men­ski pri­la­go­đen svim polaz­ni­ci­ma. Nakon toga sli­je­di inten­ziv­ni rad pri­la­go­đen polaz­ni­ci­ma. Tri su sni­ma­telj­ska tima te šest mon­ta­ža na ras­po­la­ga­nju. Mentori su na pri­sut­ni 24 sata, a sva­ki polaz­nik ima mak­si­mal­no 4 sata sni­ma­nja i 8 sati montaže.

10. Production in odr­ža­va se unu­tar Filmskog inku­ba­to­ra – pro­jek­ta sus­tav­ne pomo­ći novim auto­ri­ma Pule i Istre u reali­za­ci­ji nji­ho­vih fes­ti­val­skih filmova.

Prijave za Production In  otvo­re­ne su do 22 sata ovog čet­vrt­ka 24. velja­če, a  pri­jav­ni­ca se nala­zi na ovdje.

Voditelji radi­oni­ca su film­ski autor i peda­gog Zorko Sirotić, film­ski autor i sni­ma­telj Mario Papić, sni­ma­te­lji i mon­ta­že­ri Michele Bulešić i Leo Gamboc, film­ska auto­ri­ca i orga­ni­za­to­ri­ca Sanda Letonja-Marjanović te pro­du­cent i film­ski peda­gog Marko Zdravković-Kunac.

Partneri 10. Production In‑a su Medvid Produkcija i Hrvatski film­ski savez, a finan­cij­ski ga podu­pi­ru Grad Pula, Zaklada Kultura nova i Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni centar.

Priredio B. V.