“Tko se piše, taj se voli” – izložba starih spomenara u Gradskoj knjižnici Poreč

09.02.2022.

Otvorenje izlož­be sta­rih spo­me­na­ra “Tko se piše, taj se voli” bit će odr­ža­no u pone­dje­ljak, 14. velja­če u 13 sati u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč, a može se raz­gle­da­ti u rad­no vri­je­me knjiž­ni­ce sve do 12. ožujka.

„Jedan od roman­tič­ni­jih dana u godi­ni upra­vo je Valentinovo koje sla­vi­mo 14. velja­če. Jeste li već odlu­či­li na koji ćete način razve­se­li­ti volje­nu oso­bu? Večerom, slat­ko umo­ta­nim darom, cvi­je­tom ili toplom poru­kom? Ne zna­te što bis­te napi­sa­li? A jes­te li ika­da upi­ta­li svo­je sta­ri­je uku­ća­ne na koji su način oni jed­ni dru­gi­ma izjav­lji­va­li lju­bav i otkri­va­li sim­pa­ti­je? Koje uspo­me­ne nose iz svo­jih škol­skih dana? Kako je to izgle­da­lo bez Snapchata, Instagrama ili Facebooka? Upravo sva ova pita­nja bila su nam povod da vas kroz jedins­tve­nu izlož­bu “Tko se piše, taj se voli” odve­de­mo u svi­jet spo­me­na­ra, čiji su auto­ri Željka i Igor Novaković iz udru­ge Retroteka iz Zagreba.

„Pisanje spo­me­na­ra bio je važan dio odras­ta­nja dje­ce i mla­dih, a sva­ka ispi­sa­na i osli­ka­na biljež­ni­ca svje­dok je jed­nog raz­dob­lja, kul­tu­re, odras­ta­nja i mode. Spomenar je bio poseb­na biljež­ni­ca, čes­to boga­to ukra­še­na pli­šem, mesin­gom ili s poz­la­će­nim stra­ni­ca­ma, koja se briž­no čuva­la i pro­miš­lje­no dava­la na ispu­nja­va­nje dra­gim osobama.Mnogi su ispi­sa­ni sti­ho­vi, cita­ti i likov­ne poru­ke bili i prvi kora­ci koji su zaljub­lje­ni paro­vi zajed­no uči­ni­li. Neke od biljež­ni­ca, koje će na izlož­bi biti pred­stav­lje­ne, pre­ži­vje­le su tri rata. Najstariji od njih, koji ćete ima­ti pri­li­ku vidje­ti, je spo­me­nar iz 1839. godi­ne“, piše u opi­su izložbe.

Za grup­ne posje­te potreb­na je naj­a­va na broj tele­fo­na 434 – 196 ili na gradska@knjiznicaporec.hr.

Izvor