Čajanka s knjigom: Kantuôn Ćakuluôn u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

17.03.2022.

Ususret Svjetskom danu pri­po­vi­je­da­nja u subo­tu, 19. ožuj­ka na Čajanku s knji­gom sti­že pose­ban gost – maj­stor pri­po­vje­dač Alesdandar Bančić iz Istarskog narod­nog kaza­li­šta – Gradskog kaza­li­šta Pula, koji će pri­po­vi­je­da­ti istar­ske pri­če za veli­ke i male. Čajanka s knji­gom: Kantuôn Ćakuluôn poči­nje u 10 sati.

„Broj mjes­ta je ogra­ni­čen pa se za sudje­lo­va­nje pri­ja­vi­te na mail djecja@gkc-pula.hr i uži­vaj­te u poseb­nim pri­ča­ma iz nekih proš­lih vre­me­na. Kao ins­pi­ra­ci­ja ovom redov­nom pro­gra­mu u Dječjoj knjiž­ni­ci pos­lu­ži­la nam je naj­poz­na­ti­ja čajan­ka u knji­žev­nos­ti, ona iz „Alise u Zemlji čude­sa“. Razlog – 190. rođen­dan slav­nog Lewisa Carolla koji se obi­lje­ža­va ove godi­ne, a radi­oni­ce su zapo­če­le 27. siječ­nja, na auto­rov rođen­dan. Zemlja čude­sa kuli­sa je našim subot­njim dru­že­nji­ma, koja se temat­ski mije­nja­ju sva­kog mje­se­ca: kre­ativ­ne radi­oni­ce, mašta­oni­ce, čita­nje pri­ča, druš­tve­ne igre, gos­to­va­nja pisa­ca, glu­ma­ca… Čajanke s knji­gom odr­ža­va­ju se 1., 3. i 5. subo­te u mje­se­cu u 10 sati“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.