Dođi u grad! – projetno izdanje

29.03.2022.

Lani pori­nu­ta grad­ska mani­fes­ta­ci­ja Dođi u grad! – Vieni in cit­tà! nas­tav­lja se i u pro­ljet­nom ruhu. Od 31. ožuj­ka do kra­ja trav­nja sva­kog će se čet­vrt­ka, pet­ka, subo­te i nedje­lje odr­ža­va­ti niz kul­tur­nih, sport­skih, glaz­be­nih i gas­tro pro­gra­ma koje orga­ni­zi­ra JU Pula Film Festival u surad­nji sa Istarskim narod­nim kaza­li­štem i Turističkom zajed­ni­com Grada Pule i pod pokro­vi­telj­stvom Grada Pule.

U čet­vr­tak, petak i subo­tu, od 17 do 23 sata, odr­žat će se Humanitarni pizza Festival More lju­ba­vi. Na fes­ti­va­lu će sudje­lo­va­ti 9 pul­skih pizze­ria (Tivoli, Peperoncino, Samanta, Asterix, Jupiter, Papillon, Lema, Barkun, Old city bar), koje će sva­kod­nev­no pri­pre­ma­ti raz­li­či­te vrste pizze. Prodavati će se po čet­vr­ti­nu, a pri­kup­lje­ni pri­hod doni­rat će se udru­zi Naš san nji­hov osmi­jeh povo­dom huma­ni­tar­ne akci­je „More ljubavi“.

Sportski pred­z­nak nosit će pro­gra­mi u čet­vr­tak i petak od 14 do 20 sati na Portarati i u subo­tu od 10 do 13 sati, kada je na ras­po­re­du isku­ša­va­nje igra­nje gol­fa koje­mu pret­ho­di izlož­ba u Turističkoj zajed­ni­ci gra­da Pule povo­dom 100 godi­na gol­fa na Brijunima.

Ljubitelji radi­oni­ca na ras­po­la­ga­nju će ima­ti moguć­nost poha­đa­nja dvi­ju radi­oni­ca; u čet­vr­tak u 17 u pros­to­ru ECPD‑a (iza Augustovog hra­ma) foto-radi­oni­cu pod vod­stvom pul­skog foto­gra­fa Hassana Abdelghanija (obvez­na pri­ja­va zbog ogra­ni­če­nog bro­ja mjes­ta na fotohass@gmail.com) a kre­ativ­nu notu posje­ti­te­lji mogu izra­zi­ti na likov­noj radi­oni­ci pod vod­stvom Renate Jelenić (obvez­na pri­ja­va na renata.jelenic@yahoo.com).

Dinamična subo­ta zapo­čet će u Parku gra­da Graza pred­sta­vom za dje­cu „Beskrilci u obla­ci­ma“ u pro­duk­ci­ji Istarskog narod­nog kaza­li­šta, gdje će posje­ti­te­lji­ma ujed­no biti na ras­po­la­ga­nju i sport­ski rek­vi­zi­ti Decathlona, poput stol­nog teni­sa i bad­min­g­to­na. U ECDP‑u odr­žat će se dvo­sat­na radi­oni­ca izra­de kera­mi­ke i to u dva ter­mi­na; u 10 i u 16. Radionica za dje­cu odr­žat će se u 10 sati na Trgu sv. Tome gdje će Udruga Puppeta naj­mla­đe podu­či­ti kako izra­di­ti lut­ke na kon­cu.  U 11:30 Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca, tako­đer na Trgu sv. Tome, obi­lje­žit će Međunarodni dan dje­čje knji­ge uz radi­oni­cu “Pogodi tko je iz pri­če koje”.

Glazbeni kraj tjed­na posje­ti­te­lje oče­ku­je u nedje­lju, 3. trav­nja s počet­kom u 11 sati, u Mornaričkom par­ku, kada će nas­tu­pit Duo Rapsodia, odnos­no Anamarija Lovrečić i Samanta Stell u duu har­mo­ni­ka – flauta.

U slu­ča­ju nepo­volj­nih vre­men­skih pri­li­ka, pro­gra­mi na otvo­re­nom će se odgo­di­ti, dok će se oni u zatvo­re­nim pros­to­ri­ma održati.

Program mani­fes­ta­ci­je Dođi u grad! (od 31. ožuj­ka do 3. travnja)

Priredio B. V.