Izložba Sanje Simeunović Bajec „Zapisi“ u Gradskoj galeriji Pula

03.03.2022.

Samostalna izlož­ba Sanje Simeunović Bajec nazi­va „Zapisi“ bit će otvo­re­na u petak, 4. ožuj­ka u 20 sati u Gradskoj gale­ri­ji Pula.

„Sanja Simeunović Bajec ovom pri­go­dom pred­stav­lja sasvim recent­ne rezul­ta­te vizu­al­nih pro­miš­lja­nja. I ovi rado­vi nas­ta­li su hra­brim, ali zna­lač­ki kom­bi­ni­ra­nim mate­ri­ja­li­ma i teh­ni­ka­ma. Većina rado­va bazi­ra­na je na sli­kar­stvu, uz kom­bi­na­ci­je slo­je­va­nja, čes­to neli­kov­nim materijalima/načinima. Na svim rado­vi­ma ponu­đe­no je seg­men­ti­ra­no pre­poz­na­va­nje ide­je moti­va. Umjetnica inte­gri­ra ele­men­te čiji smi­sao uskla­đu­je osob­nim pro­miš­lja­njem, a usput pro­pi­tu­je nji­hov tip­ski sta­tus. Tako se pred nama nižu sce­ne koje mora­mo išči­ta­va­ti poput rebu­sa. Ponegdje pro­miš­lje­ne, a poneg­dje halu­ci­na­tor­ne kom­bi­na­ci­je pro­ma­tra­ča dovo­de u nesi­gur­nost dojma.

„Bez obzi­ra na spon­ta­nost izved­be, umjet­ni­ca ipak mis­li na pro­ma­tra­ča pa mu se povre­me­no obra­ća pre­poz­nat­lji­vim zna­ko­vi­ma koje tre­ba otkri­ti, zapa­zi­ti i išči­ta­ti. Ponuđene su por­tret­ne ili pej­zaž­ne situ­aci­je, geome­trij­ski odre­đe­ni orna­men­ti, obla­ci, mrlje, lini­je, naz­na­ke kiše ili vje­tra. Uočavamo bilj­ne obli­ke poput stab­lji­ke trsti­ka, sti­li­zi­ra­ne cvje­to­ve poput nacr­ta za šti­ka­nje. Mnogi dije­lo­vi kadro­va neraz­go­vjet­ne su sce­ne koje ima­ju otklon ka aps­trak­ci­ji. Očito je da auto­ri­ca odus­ta­je od dos­lov­nog pri­ka­zi­va­nja i usre­do­to­ču­je se na doživ­ljaj. Ona pro­go­va­ra ges­tom, a odmah zatim strp­lji­vom pre­ciz­noš­ću. Ponekad obr­nu­to. Kadriranje i inten­ziv­ne raz­no­rod­ne inter­ven­ci­je, strast igre, u dos­lu­hu je s opa­ža­nji­ma nesa­vr­še­ne oko­li­ne“, piše kus­tos Eugen Borkovsky u kata­lo­gu izložbe.

Priredio B. V.