Mjesec pripovijedanja: „Iskustva“ u CENKI-ju u Pićnu

14.03.2022.

Drugi susret pro­gra­ma Mjesec pri­po­vi­je­da­nja u Centar za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre bit će odr­žan u uto­rak, 15. ožuj­ka u 17 sati.

„Kroz nas­lov “Iskustva” posve­ti­ti ćemo se pri­ča­ma iz ise­lje­niš­tva, a gos­ti su nam Juna Kiković iz Pićna i Romano Valle iz Raklja. Ovom se temom nas­la­nja­mo na one migra­ci­ja koji­ma i danas svje­do­či­mo, a bile su čes­to isto­vjet­nim povo­dom stje­ca­nja iskus­tva ise­lja­va­nja, povra­ta­ka, pa i onih koji su osta­li u kra­je­vi­ma koja bilje­že veće migra­cij­ske pro­ce­se“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.