Objavljen je natječajni postupak za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Pula Film Festival.

24.03.2022.

Na teme­lju čla­na­ka 40. i 41. Zakona o usta­no­va­ma i član­ka 21. Statuta Javne usta­no­ve Pula Film Festival te Odluke Upravnog vije­ća o ras­pi­si­va­nju jav­nog natje­ča­ja od 21. ožuj­ka 2022. godi­ne, Upravno vije­će JU Pula Film Festival obja­vi­lo je natje­čaj za izbor i ime­no­va­nje ravnatelja/ice.

Ravnatelj se ime­nu­je na raz­dob­lje od četi­ri godi­ne, a ime­nu­je ga Gradsko vije­će Grada Pule – Pola na pri­jed­log Upravnog vije­ća Javne usta­no­ve Pula Film Festival. Na natje­čaj se smi­ju javi­ti svi koji ispu­nja­va­ju pro­pi­sa­ne uvje­te o stru­ci, rad­nom iskus­tvu i poseb­nim vje­šti­na­ma te dos­ta­ve poprat­nu oba­vez­nu doku­men­ta­ci­ju i četve­ro­go­diš­nji pro­gram rada Ustanove.

Cjelokupni tekst natje­ča­ja objav­ljen je na mrež­nim stra­ni­ca­ma www.pff.hr, www.pula.hr te u Narodnim novi­na­ma od 23. ožuj­ka 2022. godine.

Priredio B. V.