Poziv na prijavu programa povodom manifestacije Dan grada Pule

16.03.2022.

Javna usta­no­va Pula Film Festival u svoj­stvu orga­ni­za­to­ra mani­fes­ta­ci­je Dana gra­da Pule koja obje­di­nja­va Dan Grada, pros­la­vu Prvog svib­nja i Dana Europe, a koji se odr­ža­va pod pokro­vi­telj­stvom Grada Pule, pozi­va zain­te­re­si­ra­nu jav­nost da pri­ja­ve svo­je pla­ni­ra­ne kul­tur­no-zabav­ne i sport­ske pro­gra­me u raz­dob­lju od 29. trav­nja do 9. svib­nja 2022. godine.

U svr­hu pra­vo­vre­me­ne orga­ni­za­ci­je i zajed­nič­ke pro­mo­ci­je, pozi­va­ju se udru­ge, usta­no­ve i orga­ni­za­to­ri zabav­no – kul­tur­nih i sport­skih pro­gra­ma da infor­ma­ci­je dos­ta­ve putem on-line obras­ca. Obrazac je dos­tu­pan na mrež­nim stra­ni­ca­ma www.pff.hrwww.pula.hr, a poziv je otvo­ren do 6. trav­nja 2022. godi­ne. Svrha pozi­va je obje­di­nja­va­nje cje­lo­kup­nog bro­ja pro­gra­ma isklju­či­vo radi zajed­nič­ke obja­ve i pro­mo­ci­je a dodat­ne infor­ma­ci­je o mani­fes­ta­ci­ji dos­tup­ne su putem e‑pošte dangrada@pulafilmfestival.hr.

Priredio B. V.