Predstavljen projekt Mladi na mreži udruge Metamedij i najavljen natječaj za fotografiju

10.03.2022.

Udruga za razvoj audio vizu­al­ne umjet­nos­ti Metamedij iz Pule pred­sta­vi­la je pro­jekt nami­je­njen uče­ni­ci­ma sred­njih ško­la i stu­den­ti­ma – Mladi na mre­ži – na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je odr­ža­noj u čet­vr­tak, 10. ožuj­ka u pros­to­ru Metamedije u Društvenom cen­tru Rojc. O pro­jek­tu su govo­ri­li nje­gov vodi­telj Marino Jurcan i pro­jek­t­na asis­ten­ti­ca Ivana-Nataša Turković.

- Projekt Mladi na mre­ži sufi­nan­ci­ran je iz Europskog soci­jal­nog fon­da i idej­no je nas­ta­jao nakon prvog vala koro­na­vi­ru­sa budu­ći da je mla­di­ma tada bio ote­žan pris­tup kul­tu­ri i kul­tur­noj pro­duk­ci­ji zbog raz­nih mje­ra koje su bile na sna­zi. Projekt adre­si­ra pro­blem manj­ka moti­va­ci­je i navi­ka kod mla­dih za sudje­lo­va­nje u kul­tur­no-umjet­nič­kim pro­gra­mi­ma, onli­ne edu­ka­cij­skim pro­gra­mi­ma te par­ti­ci­pa­tiv­nim pro­jek­ti­ma koji omo­gu­ću­ju pre­obraz­bu iz pasiv­nih kon­zu­me­na­ta u aktiv­ne stva­ra­te­lje, kri­ti­ča­re i komen­ta­to­re. Ciljevi su pove­ća­nje soci­jal­ne uklju­če­nos­ti kroz suvre­me­nu kul­tu­ru i umjet­nost, poti­ca­nje par­ti­ci­pa­ci­je, osob­nog razvo­ja i kva­li­tet­nog pro­vo­đe­nja slo­bod­nog vre­me­na putem kori­šte­nja novih medi­ja i teh­no­lo­gi­ja, te una­pre­đe­nje kre­ativ­nih i soci­jal­nih vje­šti­na zahva­lju­ju­ći zanim­lji­vim i pri­la­go­đe­nim kana­li­ma, plat­for­ma­ma i for­ma­ti­ma“, kazao je Jurcan.

On je dodao da su u raz­ra­di osmis­li­li šest radi­oni­ca, a sam pro­jekt zapo­čeo je sni­ma­njem video lekcija/tutoriala za šest onli­ne edu­ka­ci­ja čiji su sas­tav­ni dije­lo­vi onli­ne men­tor­stva usmje­re­na ka reali­za­ci­ji prak­tič­nih rado­va polaz­ni­ka. Video lekcije/tutoriale sni­mi­la je MedVid pro­duk­ci­ja, a reda­te­lji­ca je bila Katarina Radetić. Kao dio Radnog tima za dra­ma­tur­gi­ju videa, ona je s Brakom Škarom ujed­no sudje­lo­va­la u pro­ce­su izra­de i raz­ra­de sinop­si­sa. Škara – nas­tav­nik, aka­dem­ski muzi­čar i pro­fe­sor kla­ri­ne­ta – savje­to­vao je pre­da­va­če po pita­nju e‑učenja, odnos­no pri­la­god­be sinop­si­sa u svr­hu pos­ti­za­nju želje­nih uči­na­ka te grup­ne kohe­zi­je. Video lek­ci­je doti­ču se slje­de­ćih tema: izra­da GIF ani­ma­ci­ja, stic­ke­ra i emo­ji­ja, remi­ki­si­ra­nje glaz­be u Fruity Loopsu, sni­ma­nje i edi­ti­ra­nje videa za TikTok (onli­ne plat­for­me), digi­tal­ni DJ-ing na PC apli­ka­ci­ja­ma, foto­gra­fi­ja za mobil­ne ure­đa­je, digi­tal­nog mar­ke­tin­ga. U sklo­pu pro­jek­ta snim­lje­no je i tri pre­da­va­nja o Gig eko­no­mi­ji, Fake newsu te medij­skoj pisme­nos­ti i medij­skim kompetencijama.

- Radionice su poha­đa­li uče­ni­ci Tehničke ško­le Pula, SŠ „Zvane Črnja“ Rovinj, SŠ Buzet, SŠ „Vladimir Gortan“ Buje i Gimnazije Pula, umjes­to koje je potom uklju­čen pul­ski Sveučilišni pred­di­plom­ski stu­dij Kultura i turi­zam. Oni su oda­bra­li po tri dvod­nev­ne radi­oni­ce izme­đu šest ponu­đe­nih, kazao je Jurcan i zahva­lio se nas­tav­nič­kom osob­lju u ško­la­ma koje je poma­ga­lo u pro­ved­bi projekta.

Ivana-Nataša Turković je govo­ri­la o pro­vom natje­ča­ju koji se pro­vo­di u sklo­pu pro­jek­ta i koji je otvo­ren svim mla­di­ma od 16 do 25 godina.

- Nagradni natje­čaj se nado­ve­zu­je na radi­oni­ce i u biti pru­ža moguć­nost oni­ma koju su bili uklju­če­ni u pro­ved­bu tih aktiv­nos­ti da rado­ve koje su reali­zi­ra­li pred­sta­ve jav­nos­ti. Važno je napo­me­nu­ti da je natje­čaj javan i otvo­ren svi­ma, dak­le ne samo oni­ma koji su poha­đa­li radi­oni­ce. Prvi natje­čaj “Odabir naj­bo­lje foto­gra­fi­je – Mladi na mre­ži” otvo­ren je u pone­dje­ljak, 7. ožuj­ka, broj foto­gra­fi­ja koje mogu pri­ja­vi­ti nije ogra­ni­čen, a natje­čaj osta­je otvo­ren do 13. ožuj­ka. Za pri­ja­vu je potreb­no pos­la­ti foto­gra­fi­je i osob­ne podat­ke (ime i pre­zi­me, adre­sa, datum rođe­nja, broj mobi­te­la i krat­ki živo­to­pis) na e‑mail adre­su mladinamrezi2021@gmail.com. Tri naj­bo­lje foto­gra­fi­je oda­brat će struč­ni žiri (Đani Celija i Ivana-Nataša Turković) koji ima dva gla­sa, dok tre­ći ima publi­ka koja će gla­sa­ti od 14. do 20. ožuj­ka putem služ­be­ne Facebook i Instagram stra­ni­ce udru­ge Metamedij. Na taj način ćemo anga­ži­ra­ti mla­de koji će se moći među­sob­no ocje­nji­va­ti i ran­gi­ra­ti na druš­tve­nim mre­ža­ma putem ala­ta koje koris­te u sva­kod­nev­noj komu­ni­ka­ci­ji. Na tim stra­ni­ca­ma te na služ­be­noj web stra­ni­ci Metamedije bit će 21. ožuj­ka objav­lje­na ime­na pobjed­ni­ka, koji će biti nagra­đe­ni s tri pok­lon bona u Svijetu Medija d.o.o. Prvo mjes­to dobit će bon od 300, dru­go 200, a tre­će 100 kuna. Najbolji rado­vi pris­ti­gli na natje­čaj bit će nak­nad­no pred­stav­lje­ni onli­ne izlož­bom. Više infor­ma­ci­ja mogu­će je pro­na­ći na www.metamedia.hr, kaza­la je Turković.

Ona je doda­la da će nak­nad­no biti otvo­re­na još četi­ri natje­ča­ja – za GIF ani­ma­ci­je, stic­ke­re i emo­ji­je, koji će tako­đer ima­ti poprat­nu onli­ne izlož­bu, video spot na TikToku, DJ set i druš­tve­no odgo­vo­ran digi­tal­ni marketing.

- Radionicu „Digitalni voka­bu­lar – osno­ve izra­de GIF ani­ma­ci­ja, stic­ke­ra i emo­ji­ja“ vode i men­to­ri­ra­ju Maja Kolar i Tina Ivezić (Oaza) te Damir Prizmić (Radiona). Voditelj i men­tor „Remiksiranja glaz­be u Fruity Loopsu“ je glaz­be­nik, DJ, glaz­be­ni peda­gog i pro­du­cent Denis Goldin. „Snimanje i edi­ti­ra­nje videa za TikTok (onli­ne plat­for­me)“ TikTokera Darija Marčaca objaš­nja­va kako pos­ta­ti TikToker i kre­ira­ti pri­ču. „Digitalni DJ-ing – uvod za rad na PC apli­ka­ci­ja­ma“ glaz­be­ni­ka i glaz­be­nog peda­go­ga Ivana Šugara pri­bli­ža­va osno­ve DJ-inga te upoz­na­je polaz­ni­ke s har­dve­ri­ma i sof­tve­ri­ma za DJ-eve, uči ih mik­sa­ti te pre­poz­na­va­ti i radi­ti na DJ opre­mi i glaz­be­nim žan­ro­vi­ma. „Osnove foto­gra­fi­je za mobil­ne ure­đa­je“ pro­fe­si­onal­nog foto­gra­fa Đanija Celije foku­si­ra­na je na to kako napra­vi­ti kva­li­tet­nu foto­gra­fi­ju koja ima svo­ju pri­ču. „Uvod u digi­tal­ni mar­ke­ting“ Miška Macolića Tomičića pove­zu­je dvi­je teme – digi­tal­ni mar­ke­ting i druš­tve­no odgo­vor­no pos­lo­va­nje. Koristeći pri­mje­re iz svog živo­ta polaz­ni­ci uče kako pove­za­ti druš­tve­no odgo­vor­no pos­lo­va­nje s Instagramom te koja su pra­vi­la uspješ­ne obja­ve, kaza­la je Turković.

Ona je doda­la da su u sklo­pu pro­jek­ta snim­lje­ne i tri video lek­ci­je, odnos­no pre­da­va­nja o Gig eko­no­mi­ji, Fake newsu te medij­skoj pisme­nos­ti i medij­skim kom­pe­ten­ci­ja­ma, putem kojih se razvi­ja kri­tič­ki odnos pre­ma medi­ji­ma i druš­tve­nim mre­ža­ma. Obavezna pre­da­va­nja razvi­ja­ju raz­li­či­te medij­ske pisme­nos­ti i kom­pe­ten­ci­je tako što obra­đu­ju pita­nja ispre­ple­te­nos­ti naših živo­ta s onim pro­ve­de­nim na druš­tve­nim mre­ža­ma. Na tape­tu su teme poput kva­li­te­te naše infor­mi­ra­nos­ti (npr. teori­je zavje­re), moguć­nos­ti pos­ti­za­nja osob­nog uspje­ha kre­ira­njem sadr­ža­ja na druš­tve­nim mre­ža­ma (npr. influ­en­ce­ri) te nači­ni pri­ka­zi­va­nja ide­ala tije­la na druš­tve­nim mre­ža­ma i stva­ra­nja iskriv­lje­nih pre­dodž­bi. Voditelji su doc. dr. sc. Krešimir Krolo i Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković.

- Sam pro­jekt je zamiš­ljen sa ciljem da mla­di lju­di pos­ta­nu aktiv­ni kre­ato­ri kul­tur­nih sadr­ža­ja, a ne samo pasiv­ni kon­zu­men­ti. Njihova par­ti­ci­pa­ci­ja bila je bit­na u samoj raz­ra­di pro­jek­ta, ali i kroz nje­go­vu pro­ved­bu. Dakle, u samom počet­ku pro­jek­ta se dalo mla­di­ma da oda­bi­ru koje radi­oni­ce žele pos­lu­ša­ti pa smo na teme­lju nji­ho­vih gla­so­va sakup­lje­nih u anket­nom upit­ni­ku ponu­di­li radi­oni­ce tim ško­la­ma. Osmislili smo i komu­ni­ka­cij­ske ala­te s koji­ma su mogli komu­ni­ci­ra­ti tije­kom i nakon radi­oni­ce i pri­li­kom men­to­ri­ra­nja od stra­ne vodi­te­lja radi­oni­ca. Sada je otvo­re­na moguć­nost par­ti­ci­pa­ci­je i kroz gla­sa­nje o rado­vi­ma koji će pris­ti­ći na natje­čaj, kazao je Jurcan.

Projekt “Mladi na mre­ži” pro­vo­di se od lip­nja 2021. do lip­nja 2022. godi­ne te će u tom vre­men­skom peri­odu 200 mla­dih biti moti­vi­ra­no za sudje­lo­va­nje u kul­tur­no-umjet­nič­kim pro­jek­ti­ma i edu­ci­ra­no za onli­ne sadr­ža­je koji ih zani­ma­ju. Osim toga, pru­že­na će im biti sva struč­na, teh­nič­ka i men­tor­ska podr­ška za razvoj par­ti­ci­pa­tiv­nih umjet­nič­kih projekata.

Vrijednost pro­jek­ta je 463.988,06 kuna, od čega iznos od 394.389,85 kuna (85%) sufi­nan­ci­ra Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da, dok je iznos od 69.598,21 kuna (15 %) sufi­nan­ci­ran iz Državnog pro­ra­ču­na Republike Hrvatske. Više infor­ma­ci­ja o EU fon­do­vi­ma mogu­će je pro­na­ći na inter­net­skim stra­ni­ca­ma www.strukturnifondovi.hr ili www.esf.hr.

Tekst i foto­gra­fi­je Boris VINCEK