Roberta Razzi u Mjesecu pripovijedanja u CENKI-ju u Pićnu

07.03.2022.

Prvi pro­gram Mjeseca pri­po­vi­je­da­nja u Centru za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre u Pićan bit će odr­žan u uto­rak, 8. ožuj­ka s počet­kom u 17 sati.

„Gošća je Roberta Razzi, pjes­ni­ki­nja iz Ripende, s kojom će CENKI obi­lje­ži­ti Međunarodni dan žena “lis­ta­ju­ći” Ženu u bor­bi, gla­si­lo Antifašističke fron­te žena koje je svo­je prvo izda­nje tiska­lo u Drugom svjet­skom ratu, a umno­gom zna­či­lo i u pos­li­je­rat­nom peri­odu soci­ja­lis­tič­ke Jugoslavije. Raznovrsne teme poku­šat ćemo pro­ma­tra­ti i komen­ti­ra­ti iz per­s­pek­ti­ve današ­njih ten­den­ci­ja časo­pi­sa za žene, a poseb­no se pri­tom osvr­nu­ti na vlas­ti­ta iskus­tva i sje­ća­nja“, navo­de orga­ni­za­to­ri i doda­ju da će se pro­gram pro­ves­ti u skla­du s epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma koje su na snazi.

Priredio B. V.