Dođi u grad! – Vieni in città! započinje s 20 programa na dvet lokacija

05.04.2022.

Dođi u grad! – Vieni in cit­tà! zapo­či­nje s novim pro­gra­mom koji će se sva­kog čet­vrt­ka, pet­ka, subo­te i nedje­lje odr­ža­va­ti do kra­ja travnja.

U čet­vr­tak, 7. trav­nja, otvo­rit će se izlož­ba u Turističkoj zajed­ni­ci gra­da Pule povo­dom 100 godi­na gol­fa na Brijunima a posje­ti­te­lji će se, od 14 do 20 sati na Portarati, moći i oku­ša­ti u igra­nju gol­fa. Na Forumu, od 7. do 9. trav­nja, od 17 do 22 sata uče­ni­ci Srednje ško­le za turi­zam, ugos­ti­telj­stvo i trgo­vi­nu pred­sta­vit će se s gas­tro pro­gra­mom „Okusi svi­jet – Istra, Irska i Indija“. U čet­vr­tak će svo­je kuli­nar­ske vje­šti­ne poka­za­ti irska kuha­ri­ca Kathy Evans, a slje­de­ćeg dana indij­ski kuhar Satay Singh. Kuhari – gos­ti će pri­pre­mu jela za popod­nev­ni doga­đaj odra­di­ti zajed­no sa uče­ni­ci­ma Škole za turi­zam, ugos­ti­telj­stvo i trgo­vi­nu u nji­ho­voj ško­li, a sami uče­ni­ci uz prat­nju pro­fe­so­ra tako­đer će pri­pre­mi­ti, uz jed­no jelo gos­ta kuha­ra, i jed­no jelo sa doma­ćim namir­ni­ca­ma. Manifestacija će tako­đer biti huma­ni­tar­nog karak­te­ra nazi­va „Nitko gla­dan“ jer će se u surad­nji sa druš­tve­no odgo­vor­nim podu­ze­ćem Punkt dio sred­sta­va nami­je­ni­ti kroz nji­ho­vu akci­ju oni­ma koji nema­ju za obroke.

Ljubitelji radi­oni­ca na ras­po­la­ga­nju će ima­ti moguć­nost poha­đa­nja čak četi­ri radi­oni­ce u pros­to­ru ECPD‑a (iza Augustovog hra­ma). U čet­vr­tak u 17 odr­žat će se foto-radi­oni­ca pod vod­stvom pul­skog foto­gra­fa Hassana Abdelghanija (obvez­na pri­ja­va zbog ogra­ni­če­nog bro­ja mjes­ta na fotohass@gmail.com ili  0923067619) a kre­ativ­nu notu posje­ti­te­lji mogu izra­zi­ti na likov­noj radi­oni­ci pod vod­stvom Renate Jelenić u petak, u isto vri­je­me (obvez­na pri­ja­va na renata.jelenic@yahoo.com). U subo­tu, od 10 do 14, radi­oni­cu lon­ča­re­nja vodit će Nataša Krajnović (obvez­na pri­ja­va na info@artstudio-pula.hr) a od 16 do 18 Ideja kera­mi­ka odr­žat će već poz­na­tu radi­oni­cu kera­mi­ke. Najmlađima je nami­je­nje­na radi­oni­ca „Pogodi tko je iz pri­če koje“, koja će se odr­ža­ti na Trgu sv. Tome u subo­tu, s počet­kom u 10 sati, u orga­ni­za­ci­ji Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ca Pula.

U čet­vr­tak će biti dina­mič­no i na Trgu sv. Tome i to lut­kar­skom pred­sta­vom za dje­cu u 17 sati „Ribica dugi­nih boja“ u izved­bi Logos Medije te pred­stav­lja­njem wal­dor­f­ske peda­go­gi­je i udru­ge Waldorfska ini­ci­ja­ti­va Pula u 19 sati.

Neće nedos­ta­ja­ti pred­stav­lja­nje sport­skih i ples­nih sku­pi­na koje će u subo­tu zagri­ja­ti Portaratu; TKD klub Bak u 17 te AB Original u 19 sati. Povijesni i pomor­ski muzej Istre pri­dru­žit će se pro­gra­mu s izlož­bom povo­dom obi­lje­ža­va­nja 10 godi­na rada pri­hva­ti­li­šta za beskuć­ni­ke. Sportski pred­z­nak u subo­tu imat će i pro­gram u Parku gra­da Graza, gdje će svim posje­ti­te­lji­ma biti na ras­po­la­ga­nju oku­ša­va­nje u košar­ci. U 10 sati, tako­đer u Parku gra­da Graza izvest će se pred­sta­va za dje­cu „Grand hotel – Circus Cabaret“.

Program mani­fes­ta­ci­je odr­žat će se i u dva grad­ska par­ka i to u Mornaričkom par­ku u subo­tu od 11 sati kada će nas­tu­pi­ti Duo Rapsodia i u nedje­lju, tako­đer u 11 sati, u Parku Franje Josipa I kada će nas­tu­pi­ti Trio NaSaSa.

Dođi u grad – pro­gram od 07. do 10. travnja

Priredio B. V.