Državljanima Republike Ukrajine s privremenim boravkom u RH besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

08.04.2022.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula, usli­jed rat­nih zbi­va­nja u Republici Ukrajini te s ciljem izra­ža­va­nja pot­po­re i soli­dar­nos­ti s izbje­glim oso­ba­ma, omo­gu­ća­va bes­plat­no učla­nje­nje u Knjižnicu držav­lja­ni­ma Republike Ukrajine s pri­vre­me­nim borav­kom u Republici Hrvatskoj.

Pravo upi­sa može se ostva­ri­ti u svim ogran­ci­ma Knjižnice uz pre­do­če­nje pot­vr­de o sta­tu­su izbje­gli­ce koju je izda­lo Ministarstvo unu­tar­njih pos­lo­va Republike Hrvatske.

Novoupisanim čla­no­vi­ma Knjižnice uz kori­šte­nje i posud­bu knjiž­nič­ne gra­đe, odnos­no knji­ga, sli­kov­ni­ca, časo­pi­sa, novi­na, zvuč­nih i elek­tro­nič­kih knji­ga, fil­mo­va i glaz­be na digi­tal­nim medi­ji­ma, omo­gu­ćen je pris­tup svim knjiž­nič­nim sadr­ža­ji­ma i pro­gra­mi­ma koje Knjižnica organizira.

Uz pre­do­če­nje član­ske iskaz­ni­ce čla­no­vi mogu koris­ti­ti i raču­na­la za infor­ma­tiv­ni, edu­ka­tiv­ni ili istra­ži­vač­ki rad ili koris­ti­ti osob­na pri­je­nos­na raču­na­la za što je omo­gu­ćen pris­tup bežič­noj inter­net­skoj vezi. Također, svim je čla­no­vi­ma omo­gu­ćen pris­tup plat­for­ma­ma za posud­bu e‑knjiga na hrvat­skom jezi­ku iBiblos i Talijanskoj digi­tal­noj knjiž­ni­ci u Istri-Biblioteca digi­ta­le ita­li­ana in Istria, koja uz e‑knjige veći­nom na tali­jan­skom jezi­ku, sadr­ži i glaz­bu, film, audi­ok­nji­ge, kao i velik broj tisko­vi­na na broj­nim svjet­skim jezicima.

Priredio B. V.