Dubina (playlista: 08-04-2022)

08.04.2022.

Najnovije izda­nje emi­si­je Dubina, glaz­be­no puto­va­nje s dubi­nom i širi­nom koju za publi­ku Radio Rojca (87.7 mhz – radio.rojc.eu ) ure­đu­je i vodi Morski emi­ti­ra­no je 8. trav­nja 2022. godi­ne. Emisija nudi sat vre­me­na raz­no­vr­s­ne elek­tron­ske glaz­be koja putu­je od ambi­jen­tal­ne glaz­be pre­ko down­tem­pa, bre­ak­be­ata, post dub­s­te­pa, housa i tec­h­na i natrag do glo­bo­tro­nik zvuka.

Playlista:

  1. Squarepusher – My Red Hot Car (Girl)
  2. Sensurreal – Confidential Suite
  3. Derrick May – Icon
  4. Anthony Naples – Fog FM (Original Mix)
  5. Tricky – Hows Your Life (Huxley Remix)
  6. Code 718 – Equinox (Henrik Schwarz Remix)
  7. Ruxpin – Infonic

Emisiju podr­ža­va udru­ga Metamedij. Na nji­ho­vim stra­ni­ca­ma Metamedia.hr može­te povje­ri­ti što udru­ga nudi od pro­gra­ma u kul­tu­ri, a sigur­no ćete pro­na­ći i nešto koris­no za vas. Svi zain­te­re­si­ra­ni za lokal­nu glaz­be­nu pro­duk­ci­ju udru­ge Metamedij mogu ju pos­lu­ša­ti na ban­d­camp pro­fi­lu Metamusic. A svi koji žele pos­lu­ša­ti pod­cast emi­si­je mogu ju pro­na­ći na soun­d­clo­ud pro­fi­lu Rodiorojc.