Novi stalni postav Zavičajne zbirke Enriko Depiera u Tinjanu

26.04.2022.

Zavičajna zbir­ka Enriko Depiera kra­jem proš­le godi­ne pro­mi­je­ni­la je adre­su i smjes­ti­la se u Kažamari, zgra­di izgra­đe­noj 1552. godi­ne, koja se nala­zi tik uz žup­nu crk­vu u sta­ro­grad­skoj jez­gri Tinjana. Tijekom ove zime inten­ziv­no se radi­lo na ure­đe­nju novog pos­ta­va Zbirke, koji je sve­ča­no otvo­ren u nedje­lju, 24. travnja.

U novom pos­ta­vu, osvje­že­nom, muze­olo­ški ino­va­tiv­ni­jem i pri­la­go­đe­ni­jem suvre­me­nom doma­ćem i stra­nom posje­ti­te­lju, pred­stav­lje­ne su neke nove teme, koje do sada nisu izla­ga­ne, dok su osta­li pred­me­ti pri­vre­me­no smje­šte­ni u čuva­oni­cu koja se nala­zi na katu zgra­de. Tako se izme­đu osta­log, u novom pos­ta­vu može doži­vje­ti urba­ni i rural­ni način živo­ta i nji­ho­ve raz­li­či­tos­ti, što je bila jed­na od zna­čaj­nih karak­te­ris­ti­ka Tinjana s kra­ja 19. i počet­ka 20. sto­lje­ća. Novi pos­tav upoz­na­je nas sa sve­će­ni­kom Josefom Ptašinskom, koji je bilje­žio rural­ne moti­ve s kra­ja 19. sto­lje­ća i prvi pro­mo­vi­rao ide­ju o osni­va­nju Etnografskog muze­ja u Istri, što tada naža­lost nije zaži­vje­lo, no dio nje­go­ve ostav­šti­ne čuva se upra­vo u tinjan­skoj Zbirci. Tu je i pri­ča o Pobuni žena Tinjanštine iz 1931. godi­ne, a kad smo kod snaž­nih žena, tu je i Lidvina Depiera kao prva vodi­te­lji­ca poštan­skog ure­da u Tinjanu (otvo­ren 1871.) i nje­zi­ne rukom pisa­ne kuha­ri­ce koje danas pred­stav­lja­ju bogat izvor za ana­li­zu povi­jes­ti pre­hra­ne tinjan­skog kra­ja s počet­ka 20. sto­lje­ća. U novom pos­ta­vu svo­je mjes­to su naš­li i biskup Juraj Dobrila, koji je upra­vo u ovoj zgra­di pro­veo svo­je prve uče­nič­ke dane (od 1820. do 1824.), te osni­vač Zbirke, Enriko Depiera. Zasigurno naj­z­na­čaj­ni­ji pred­me­ti Zbirke, naj­sta­ri­ja foto­gra­fi­ja u Istri i fond foto­gra­fa Vittoria Depiere, tako­đer se mogu raz­gle­da­ti u novom postavu.

Novi pos­tav usmje­ren je na zna­čaj­ne lič­nos­ti koje su rođe­ne, živje­le i/ili dje­lo­va­le u Tinjanu (ali i Muntrilju, Kringi pa i Ježenju) te na teme od veli­ke povi­jes­ne važ­nos­ti za ovo podru­čje. Ovime je namje­ra pred­sta­vi­ti naj­z­na­čaj­ni­je crti­ce iz povi­jes­ti ovog kra­ja sva­kom doma­ćem i stra­nom posje­ti­te­lju. U sklo­pu novog pos­ta­va nala­zi se i Tinjanska buti­ga u kojoj posje­ti­te­lji mogu kupi­ti autor­ske suve­ni­re koje izra­đu­ju lokal­ni umjet­ni­ci, koje na ovaj način želi­mo podr­ža­ti i promovirati.

Uređenje novog pos­ta­va sufi­nan­ci­ra­no je sred­stvi­ma Općine Tinjan i vlas­ti­tim sred­stvi­ma udru­ge. Tinjanska Zavičajna zbir­ka sadr­ži oko 5.000 pred­me­ta etno­graf­ske, arhiv­ske i kul­tur­no-povi­jes­ne gra­đe. Zbirku je osno­vao pok. Enriko Depiera, pos­ljed­nji poto­mak ove imuć­ne kar­nij­ske obi­te­lji koja je u Tinjan dose­li­la u 17. sto­lje­ću. Godine 2013. daro­vao je Zbirku lokal­noj zajed­ni­ci i ota­da se za nju bri­ne udru­ga Zavičajna zbir­ka Enriko Depiera (udru­ga ZZED).

Udruga je ota­da, uz redo­van rad na oču­va­nju i pro­mo­ci­ji pred­me­ta, pro­ve­la niz uspješ­nih pro­je­ka­ta. Izdvojimo samo neke zna­čaj­ni­je: akvi­zi­ci­jom je pri­kup­ljen fond osob­nih pred­me­ta prav­ni­ka i poli­ti­ča­ra, sina Matka Brajše Rašana, Stojana Brajše, pro­ve­de­no je arhiv­sko istra­ži­va­nje te je izda­na  mono­gra­fi­ja o novo­ot­kri­ve­nom foto­gra­fu Vittoriju Depieri, koji spa­da u red naj­z­na­čaj­ni­jih foto­gra­fa rane faze pojav­lji­va­nja foto­gra­fa hobis­ta u Istri.

Priredio B. V.