Otvorenje Novog stalnog postava Etnografskog muzeja Istre

01.04.2022.

Svečano otvo­re­nje Novog stal­nog pos­ta­va Etnografskog muze­ja Istre bit će odr­ža­no u petak, 8. trav­nja u pod­ne u pazin­skom Kaštelu.

Pet godi­na nakon otvo­re­nja prvog dije­la stal­nog pos­ta­va Etnografski muzej Istre s pono­som pozi­va gra­đa­ne na otvo­re­nje dru­gog dije­la svog pos­ta­va, čime zaokru­žu­ju jed­nu od naj­o­bu­hvat­ni­jih inves­ti­ci­ja koje je ova usta­no­va reali­zi­ra­la u pos­ljed­njih čet­vrt stoljeća.

Proces je bio dugo­tra­jan; obu­hva­tio je nova istra­ži­va­nja na teri­to­ri­ju Istre od Momjanštine na sje­ve­ro­za­pa­du, Ćićarije na sje­ve­ro­is­to­ku, Raše i Labina na isto­ku, zapad­ne oba­le i Žminjštine, kao cen­tral­ne žile kuca­vi­ce. Osim teren­skih istra­ži­va­nja koji su pos­ta­li temelj muze­olo­ške kon­cep­ci­je, pro­ces rada na stal­nom pos­ta­vu obu­hva­tio je i inter­dis­ci­pli­nar­nu surad­nju s broj­nim struč­nja­ci­ma iz dome­ne huma­nis­tič­kih zna­nos­ti i kre­ativ­nih indus­tri­ja, te razvoj muze­olo­ške teori­je i prak­se. Smatramo da pris­tup hete­ro­ge­nim kul­tur­nim i druš­tve­nim real­nos­ti­ma Istre, koji su kus­to­si EMI-MEI pri­mi­je­ni­li na novom stal­nom pos­ta­vu, pra­te ili čak uti­ru put novim tren­do­vi­ma koji se okre­ću inte­rak­tiv­nim, par­ti­ci­pa­tiv­nim, pris­tu­pač­nim i holis­tič­kim interpretacijama.

Nakon prvog dije­la stal­nog pos­ta­va, u kojem je u uvod­noj pros­to­ri­ji dan pre­gled etno­lo­ških istra­ži­va­nja u Istri s nagla­skom na iza­zo­ve repre­zen­ta­ci­je poseb­no u kon­tek­s­tu ste­re­oti­pi­za­ci­je kul­tu­ra, te opće karak­te­ris­ti­ke tla, kli­me i poli­tič­kih okol­nos­ti koje su obli­ko­va­le istar­sku kul­tu­ru, nas­ta­vi­li smo ocr­ta­va­ti Istru kroz nje­ne mikro-sre­di­ne i poseb­ne ljud­ske sud­bi­ne. Tako ćete u prvom dije­lu novog stal­nog pos­ta­va naj­pri­je naići na vina­ra s Momjanštine i riba­ra iz Fažane, dije­te iz Motovuna i lon­ča­ri­cu iz Raklja. U novom, dru­gom dije­lu pos­ta­va pred­stav­lja­mo Ćićku i Šavrinku, tkal­ca iz Kringe, rata­ra, Vodnjanku i vod­njan­ske svad­be­ne obi­ča­je, istar­skog ise­lje­ni­ka, ruda­ra i turis­tič­kog dje­lat­ni­ka. Sva ta lica čine jed­nu sli­ku mul­ti­kul­tu­ral­ne Istre koja se mije­nja poštu­ju­ći svo­je korijene.

Idejna začet­ni­ca novog stal­nog pos­ta­va je dr. sc. Lidija Nikočević, dugo­go­diš­nja rav­na­te­lji­ca EMI/MEI, a auto­ri su neka­daš­nji i sadaš­nji dje­lat­ni­ci EMI/MEI: Robert Bilić, Boris Koroman, Tajana Ujčić, Mirjana Margetić, Tanja Kocković Zaborski, Olga Orlić, Mario Buletić, Ivona Orlić, Dragan Dimovski, Lidija Nikočević i Tamara Nikolić Đerić, koja je ujed­no i vodi­te­lji­ca pro­jek­ta u dru­goj fazi.

Likovni pos­tav pot­pi­su­ju Studio Cuculić i Clinica d.o.o., izved­bu arhi­tek­tu­re Kapitel d.o.o., a mul­ti­me­di­ju Novena d.o.o. i AVC d.o.o. Projekt novog stal­nog pos­ta­va finan­cij­ski su podr­ža­li Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske i Istarska županija.

Priredio B. V.