Otvorenje stalnog postava Etnografskog muzeja Istre

08.04.2022.

Etnografski muzej Istre je u petak, 8. trav­nja otvo­rio vra­ta novog stal­nog pos­ta­va svo­jim posje­ti­te­lji­ma. Uz broj­ne uzva­ni­ke, otvo­re­nju su pri­sus­tvo­va­li minis­tri­ca kul­tu­re Republike Hrvatske dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i župan Istarske župa­ni­je Boris Miletić.

Svečanost je zapo­če­la pri­god­nom glaz­be­nom toč­kom u izved­bi Gorana Farkaša, nakon čega su se gos­ti­ma obra­ti­le dr. sc. Ivona Orlić, rav­na­te­lji­ca Etnografskog muze­ja Istre koja je zahva­li­la svim biv­šim i sadaš­njim dje­lat­ni­ci­ma, kao i broj­nim surad­ni­ci­ma koji su dopri­ni­je­li reali­za­ci­ji stal­nog pos­ta­va, te dr. sc. Lidija Nikočević, idej­na začet­ni­ca pos­ta­va koja je uzva­ni­ke upoz­na­la s nje­go­vim kon­cep­tom i pro­ce­som rada.

Gradonačelnica Grada Pazina, gđa. Suzana Jašić, istak­nu­la je zna­čaj ovak­ve usta­no­ve i nje­nih sadr­ža­ja za Grad Pazin, dok je u svom obra­ća­nju, župan Istarske župa­ni­je, gos­po­din Boris Miletić govo­rio o vri­jed­nos­ti­ma koje Istarska župa­ni­ja živi i pro­mo­vi­ra, te je u tom kon­tek­s­tu pohva­lio kon­cept stal­nog pos­ta­va koji te vri­jed­nos­ti reflek­ti­ra i pre­no­si na sve generacije.

Nakon zavr­š­nog obra­ća­nja dr. sc. Nine Obuljen Koržinek, minis­tri­ce kul­tu­re RH koja je čes­ti­ta­la svim dje­lat­ni­ci­ma, zaže­ljev­ši im uspjeh u dalj­njem radu, pos­tav su reza­njem vrp­ce sve­ča­no otvo­ri­li Ministrica kul­tu­re i Župan istar­ske županije.

Otvorenju su pri­sus­tvo­va­li broj­ni pred­stav­ni­ci lokal­ne vlas­ti, poseb­no onih zajed­ni­ca koje su direk­t­no ili indi­rek­t­no pred­stav­lje­ne novim pos­ta­vom. Nakon pri­god­nih govo­ra, dr. sc. Lidija Nikočević je pro­ve­la uzva­ni­ke kroz stal­ni pos­tav nakon čega je usli­je­dio domjenak.

Program je vodi­la dr. sc. Tamara Nikolić Đerić, ko-auto­ri­ca i vodi­te­lji­ca pro­jek­ta stal­nog pos­ta­va. Realizaciju stal­nog pos­ta­va finan­cij­ski su podr­ža­li Istarska župa­ni­ja i Ministarstvo kul­tu­re RH.

Prva faza novog stal­nog pos­ta­va Etnografskog muze­ja Istre otvo­ren je 2017. godi­ne. Rad je nas­tav­ljen, ali i uspo­ren zbog glo­bal­ne pan­de­mi­je uzro­ko­va­ne viru­som COVID-19 od 2020. godi­ne. U prvom dije­lu su pred­stav­lje­ne uvod­ne teme etno­lo­ških istra­ži­va­nja i općih druš­tve­no-povi­jes­nih sil­ni­ca koje su obli­ko­va­le istar­sku kul­tu­ru, zatim ribar­stvo, vino­gra­dar­stvo i vinar­stvo, dje­tinj­stvo i rakljan­sko lon­čar­stvo, dok nam dru­gi, novo­otvo­re­ni dio nudi pogled na tra­di­cij­sku kul­tu­ru Ćićarije kroz pri­ču o obi­ča­ji­ma i nefor­mal­noj trgo­vi­ni žena, tka­lač­ki zanat, ratar­stvo na podru­čju Žminjštine, zatim sud­bi­nu istar­skih ruda­ra i ise­lje­ni­ka i svad­be­ne obi­ča­je Vodnjana, dok se na samom kra­ju pred­stav­lja turi­zam koji danas neri­jet­ko pred­stav­lja ogle­da­lo tra­di­cij­ske kul­tu­re u svom izmi­je­nje­nom i pri­la­go­đe­nom obliku.

Autori stal­nog pos­ta­va su dje­lat­ni­ci Etnografskog muze­ja Istre. Likovni pos­tav pot­pi­su­ju Studio Cuculić i Clinica d.o.o., mul­ti­me­di­ju Novena d.o.o. i AVC d.o.o., a izved­bu Kapitel d.o.o.

Priredio B. V.