Tanja Miličić sada i službeno nova ravnateljica Javne Ustanove Pula Film Festival

22.04.2022.

Na juče­raš­njoj, 12. sjed­ni­ci grad­skog vije­ća Grada Pule, Tanja Miličić je služ­be­no ime­no­va­na rav­na­te­lji­com Javne usta­no­ve Pula Film Festivala. Na teme­lju pred­lo­že­nog četve­ro­go­diš­njeg pla­na rada, dje­lat­ni­ci Ustanove, Upravno vije­će i Kulturno vije­će za scen­sku, dram­sku i film­sku umjet­nost iska­za­li su pozi­tiv­no miš­lje­nje na pred­lo­že­ni plan rada, sto­ga je Gradsko vije­će doni­je­lo rje­še­nje o ime­no­va­nju rav­na­te­lji­ce na vri­je­me od četi­ri godine.

Dosadašnja rav­na­te­lji­ca bila je Gordana Restović koja je na istoj sjed­ni­ci raz­ri­je­še­na duž­nos­ti. Na natje­čaj za novog rav­na­te­lja osim Miličić javi­li su se i Marino Jurcan, Paola Orlić i Goran Legović.

Tekst B. V.

Foto G. ŠEBELIĆ