Tri filmska čitanja Istre povodom Svjetskog dana knjige u pulskoj Gradskoj knjižnici

21.04.2022.

Povodom Svjetskog dana knji­ge ovo­ga pet­ka, 22. trav­nja s počet­kom u 17. 30 sati u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula pri­ka­zat će se tri krat­ka doku­men­ta­ra­ca, autor­ska išči­ta­va­nja Istre koji su nas­ta­li unu­tar pro­jek­ta „Istarske što­ri­je“ Pulske film­ske tvor­ni­ce, koji na raz­li­či­te nači­ne tema­ti­zi­ra­ju slobodu.

Moderator doga­đa­ja je vodi­telj pro­jek­ta Marko Zdravković-Kunac koji će fil­mo­ve ujed­no i naj­a­vi­ti, dok će se pos­li­je u ras­pra­vu o fil­mo­vi­ma uklju­či­ti gos­ti  – reda­te­lji fil­mo­va: Ines Pletikos, Elvis Lenić  i Sanda Letonja Marjanović. Filmska večer će se odr­ža­ti uži­vo i putem Zoom‑a.

Program

 

Ines Pletikos:  La piova

2016., 15′

Kroz pri­ču o izvor­nos­ti i auten­tič­nos­ti svad­be­ne pje­sma “La piova” ula­zi­mo u svi­jet tali­jan­skih zajed­ni­ca Vodnjana, Galižane i Bala. Istarski glaz­be­nik Livio Morosin ima dru­ga­či­je miš­lje­nje o funk­ci­ji bašti­ne i slo­bo­di nje­ne reinterpretacije.

Scenarij: Ines Pletikos

Kamera: Goran Legović

Montaža: Danilo – Lola Ilić

Elvis Lenić: Pluf!

2020., 17’24”

Na kra­ju Limskog kana­la odr­ža­va se tra­di­ci­onal­no prvo­maj­sko natje­ca­nju u plu­fiz­mu, dis­ci­pli­ni u kojoj se vred­nu­je zvuk kame­na bače­nog u vodu.

Scenarij i kame­ra: Elvis Lenić

Montaža: Marko Zdravković-Kunac

Sanda Letonja Marjanović:  Hejana heja

2020., 15’54”

Svjetski put­nik, foto­graf i šaman na svom ima­nju sla­vi pri­ro­du i s dru­gim pus­to­lo­vi­ma duha stva­ra Novu zemlju.

Scenarij: Sanda Letonja Marjanović

Kamera: Michele Bulešić

Montaža: Marko Zdravković-Kunac

Ulaz na pro­jek­ci­ju je bes­pla­tan. Filmskom pro­gra­mu mogu­će je pri­sus­tvo­va­ti onli­ne, pogle­da­ti film i sudje­lo­va­ti u raz­go­vo­ru putem Zoom lin­ka. Program Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.

Priredio B. V.