Do ciacole con Dino Pešut u pulskom Circolu Zajednice Talijana

20.05.2022.

Manifestacija „Proces 2022“ nas­tav­lja s pro­gra­mom „Do ciaco­le con…“ koji će se odr­ža­ti u subo­tu 21. svib­nja u pul­skom Circolu, toč­ni­je, u Caffe baru Circolo 17, s počet­kom u 20 sati.

Gost pro­gra­ma je Dino Pešut, nagra­đi­va­ni hrvat­ski pisac, dra­ma­turg i dra­ma­ti­čar, a s njim će Ana Bačić i Jan Franjul raz­go­va­ra­ti o queer knji­žev­nos­ti, pita­ti se pos­to­ji li ona uop­će, koli­ka je vid­lji­vost pri­pad­ni­ka LGBTIQ+ zajed­ni­ce i nji­ho­vih živo­ta, i je li ta vid­lji­vost dovolj­na za pro­mje­ne. Razgovarat će se i o Pešutovom radu, osvr­nu­ti se na knji­žev­ne teme, ali i pre­po­ru­či­ti publi­ci što čita­ti. Kao i uvi­jek, pozi­va­mo publi­ku da se u raz­go­vor uklju­či s pita­nji­ma i komen­ta­ri­ma. Program će se tako­đer uži­vo pre­no­si­ti na Facebook stra­ni­ci udru­ge Proces, a snim­ka raz­go­vo­ra emi­ti­rat će se na Radio Rojcu.

Dino Pešut rođen je u Sisku 1990. godi­ne. Diplomirao je dra­ma­tur­gi­ju pri Akademiji dram­ske umjet­nos­ti u Zagrebu. Drame su mu pos­tav­lja­ne u mno­gim kaza­li­šti­ma u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu. Dobitnik je nagra­de Marin Držić Ministarstva kul­tu­re za dra­me: L.U.Z.E.R.I., (Pret)posljednja pan­da ili sta­ti­ka, Veliki hotel Bezdan, Stela, popla­va, Olympia Stadion te Granatiranje. Osvojio je nagra­de Deutschen Jugentheaterpreis te nagra­du Heartefakt fon­da­ci­je za naj­bo­lji suvre­me­ni soci­jal­no anga­ži­ra­ni tekst. Polaznik je rezi­den­ci­jal­nog pro­gra­ma za nove dra­ma­ti­ča­re u kaza­li­štu Royal Court u Londonu. Drame su mu pre­ve­de­ne na engle­ski, nje­mač­ki, fran­cu­ski i polj­ski jezik.

„Proces 2022“ cje­lo­go­diš­nja je mani­fes­ta­ci­ja koju orga­ni­zi­ra Proces – udru­ga za pro­mi­ca­nje queer kul­tu­re i LGBTIQ+ pra­va, a u sklo­pu koje će u Puli, na raz­li­či­tim loka­ci­ja­ma, biti orga­ni­zi­ra­no više doga­đa­nja koji­ma će se publi­ci pred­sta­vi­ti queer umjet­ni­ce i umjet­ni­ci. Organiziranjem mani­fes­ta­ci­je „Proces 2022“ zapo­či­nje se s pro­ce­som sen­zi­bi­li­zi­ra­nja jav­nos­ti i pove­zi­va­nja u sigur­nim pros­to­ri­ma. Umjetnost orga­ni­za­to­ri koris­te kao sna­žan alat akti­viz­ma te poti­ču empa­ti­ju koja je neo­p­hod­na za pos­ti­za­nje soci­jal­ne pravde.

Program „Proces 2022“ reali­zi­ran je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grada Pule i Turističke zajed­ni­ce gra­da Pule.

Priredio B. V.