Izložba radova projekta “U istom filmu” u Kinu Valli

03.05.2022.

Otvorenje izlož­be GIF-ova, stic­ke­ra i digi­tal­nih foto­gra­fi­ja nas­ta­lih u sklo­pu pro­jek­ta „U istom fil­mu“ bit će odr­ža­no u sri­je­du, 4. svib­nja u 10.30 sati u foajeu pul­skog Kina Valli.

Projekt „U istom fil­mu“, kojim se aktiv­no dopri­no­si omo­gu­ća­va­nju veće dos­tup­nos­ti kul­tur­nih sadr­ža­ja za cilja­nu sku­pi­nu koju čine dje­ca i mla­di s teško­ća­ma u razvo­ju, osmis­li­la je udru­ga Metamedij u surad­nji sa Školom za odgoj i obra­zo­va­nje Pula te Javnom usta­no­vom Pula film fes­ti­val. Osnovni cilj pro­jek­ta je osi­gu­ra­ti jed­na­ke moguć­nos­ti za sudje­lo­va­nje u kul­tur­nom živo­tu zajed­ni­ce dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvoju.

U sklo­pu pro­jek­ta u stu­de­nom 2021. odr­ža­ne su dvi­je kre­ativ­ne radi­oni­ce za uče­ni­ke Škole za odgoj i obra­zo­va­nje Pula. Dvodnevna radi­oni­ca GIF ani­ma­ci­ja i stic­ke­ra odr­ža­na je 9. i 10. stu­de­nog 2021. pod vod­stvom dizaj­ner­skog kolek­ti­va NJI3 (Franka Tretinjak i Dina Milovčić), dok je radi­oni­cu digi­tal­ne foto­gra­fi­je vodio Ivan Idžojtić od 11. do 12. stu­de­nog 2021.

Osim radi­oni­ca kroz pro­ved­bu pro­jek­ta odr­ža­ne su i prve sen­zor­ne pro­jek­ci­je fil­mo­va u Puli te edu­ka­ci­ja o nji­ho­vom kon­cep­tu, namje­ni i spe­ci­fič­nos­ti­ma. Edukacija je bila nami­je­nje­na dje­lat­ni­ci­ma koji rade u usta­no­va­ma i orga­ni­za­ci­ja­ma koje pro­vo­de kino­pri­ka­zi­vač­ku dje­lat­nost u Istarskoj župa­ni­ji (Kino Valli i Pučka otvo­re­na uči­li­šta iz Rovinja, Labina i Buzeta) te struč­nja­ci­ma iz podru­čja edu­ka­cij­ske reha­bi­li­ta­ci­je, a vodi­la ju je dr. sc. Eva Brlek.

Priredio B. V.