Otvorena izložba „Vrijeme prošlo u vremenu sadašnjem“ u pulskoj galeriji Makina

02.05.2022.

Austrijsko-hrvatska sjećanja

• Otvorenje izlož­be „Vrijeme proš­lo u vre­me­nu sadaš­njem“ na kojoj su svo­je rado­ve doma­ćoj publi­ci pred­sta­vi­li sedam Austrijskih i pet Hrvatskih umjet­ni­ka odr­ža­no je u petak, 29. trav­nja u pul­skoj gale­ri­ji Makina.

- Ovo je izlož­ba koja je gos­to­va­la u ruj­nu proš­le godi­ne u Linzu – a ono što je bit­no istak­nu­ti za ovaj pro­jekt – osim što bih pono­vo htje­la apos­tro­fi­ra­ti zna­čaj Hassana Abdelghanija za ovaj grad i nje­go­vu kul­tur­nu sce­nu – jest da je ovo ini­ci­ja­ti­va koja je pro­tek­la iz čis­tog pri­ja­telj­stva. Stefan Mittlböck i Hassan Abdelghani sre­li su se pri­je više od deset godi­na zajed­no izla­žu­ći i iz tog jed­nog „pobra­tim­s­tva lica u sve­mi­ru“ nas­ta­lo je jed­no pri­ja­telj­stvo koje je pri­je neko­li­ko godi­na uro­di­lo plo­dom pa je uspos­tav­ljen pro­jekt koji se zove „Art sin­kro­ni­za­ci­ja“. On je osno­van s namje­rom da dugo­roč­no zaži­vi putem ras­pi­ti­va­nja zada­nih tema koje rezul­ti­ra­ju izlož­ba­ma u Puli i Linzu, kaza­la je kus­to­si­ca izlož­be Paola Orlić.

Ona je doda­la da osim gale­ri­je Makina u pro­jek­tu sudje­lu­je i gale­ri­ja Maerz iz Linza te da je rad na izlož­ba­ma u oba gra­da tekao jako glatko.

- Naime, kada nema­te finan­cij­sku podr­šku i nema­te služ­be­ni ins­ti­tu­ci­onal­ni vje­tar u leđi­ma onda je sve što osta­je goli entu­zi­ja­zam, a Hassan je po tome nada­le­ko poz­nat. Također bih htje­la istak­nu­ti kako je ovaj pro­jekt pri­je dvi­je i pol godi­ne bio nesret­no osu­je­će­ni pan­de­mij­skim kon­tek­s­tom, ali u sva­kom slu­ča­ju ni pan­de­mi­ja nas nije ome­la što zna­či da je kul­tu­ra vital­na, bit­na i mi smo jedva doče­ka­li rujan proš­le godi­ne na sjed­ne­mo u auto i pred­sta­vi­mo se u gale­ri­ji Maerz u Linzu. Umjetnici koji izla­žu gene­ra­cij­ski vari­ra­ju od 58. do 83. godi­šta i pro­go­va­ra­ju o temi sje­ća­nja. U nefor­mal­nim raz­go­vo­ri­ma, pri­je no što smo kre­nu­li sa ovom izlož­bom, raz­miš­lja­li smo što bi bilo ono što nas sve sku­pa pove­zu­je i o čemu bi umjet­ni­ci mogli pro­go­va­ra­ti s obzi­rom da Austrija i Hrvatska dije­le jed­nu spe­ci­fič­nu temu, a to je dio našeg povi­jes­nog nas­lje­đa, zaklju­či­la je Orlić i zahva­li­la se svim umjet­ni­ci­ma koji su doš­li na otvo­re­nje izložbe.

U sklo­pu izlož­be u pul­skoj gale­ri­ji Makina svo­je su rado­ve pred­sta­vi­ti Elisa Andessner (AT), Sarah Decristoforo (AT), Petra Fohringer (AT), Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer (AT), Isa Riedl (AT), Otto Saxinger (AT), Leo Schatzl (AT), Hassan Abdelghani (HR), Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz (HR), Vladislav Knežević (HR) i Igor Zirojević (HR).

Izložba osta­je otvo­re­na do 22. svibnja.

Tekst i foto­gra­fi­je Boris VINCEK