„MI PLEŠEMO…“ – tematska izložba, edukativni i plesni fitness programi u Muzeju suvremene umjetnosti Istre

11.05.2022.

Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre je pod ges­lom „MI PLEŠEMO…“ pri­pre­mio raz­no­vr­s­ne sadr­ža­je veza­ne uz ovo­go­diš­nju temu 27. Edukativne muzej­ske akci­je i obi­lje­ža­va­nje Međunarodnog dana muze­ja koji će na pose­ban način kroz sadr­žaj­no – pre­zen­ta­cij­sku inte­rak­ci­ju obi­lje­ži­ti mje­sec svi­banj u real­nom i vir­tu­al­nom prostoru.

„Moć muze­ja (The Power of the Museums), glav­na tema oda­bra­na od ICOM‑a, išči­ta­va se u oda­bra­noj kon­cep­ci­ji pro­gra­ma kroz surad­nju Muzeja s obra­zov­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, neza­vis­nom kul­tur­nom sce­nom i udru­ga­ma, kroz par­ti­ci­pa­tiv­no i uklju­či­vo sudje­lo­va­nje lokal­ne zajed­ni­ce u muzej­skim pro­gra­mi­ma te inte­rak­ci­ju sa muzej­skim zbir­ka­ma; uz izlož­be­ni for­mat, edu­ka­tiv­ne pro­gra­me koji uklju­ču­ju vod­stva i pri­god­ne temat­ske radi­oni­ce, publi­ka će ima­ti pri­li­ku osvi­jes­ti­ti poseb­nu vezu izme­đu svi­je­ta likov­nos­ti i ples­ne umjet­nos­ti, te aktiv­no par­ti­ci­pi­ra­ti u pre­zen­ta­ci­ja­ma Zumba® fit­ness i Zumba® kids pro­gra­ma na čemu poseb­no zahva­lju­je­mo Studiju upbe­at“, jav­lja­ju iz MSUI‑a.

Izložbeni for­mat uklju­ču­je umjet­ni­ne iz muzej­skih zbir­ki (video radove/instalacije i objek­te) te oda­bra­nu audio – video doku­men­ta­ci­ju koji na pose­ban način utje­lov­lju­ju temu;  ilo da je riječ o dos­lov­nom i pre­poz­nat­lji­vom ple­su, kore­ogra­fi­ji, pokre­tu (Ivona Verbanac /Labin: Cukarani tanac – 2018., Lara Ritoša Roberts / Pula – London; Koraci – 2020., Obruč – 2020., Colloseum Choreography – 2021., Colloseum Dream 1 – 2021. ), bilo da je riječ o pre­ne­se­nom zna­če­nju, aso­ci­ja­ci­ji, meta­fo­ri (Leo Vukelić / Zagreb:  Disco mije­ša­li­ca – 2009., Robert Pauletta / Pula: Turbo Boogie: Le nozze Istriane – 2020.), a koje će biti pola­zi­šte edu­ka­tiv­nih sadr­ža­ja nami­je­nje­nim raz­nim dob­nim i inte­res­nim skupinama.

„Publika (mala i veli­ka) ima­ti će pri­li­ku bolje upoz­na­ti (i pri­sje­ti­ti se) spe­ci­fič­nos­ti poje­di­nih ple­so­va (istar­ski balun, slet­ske kore­ogra­fi­je nekih proš­lih vre­me­na, dis­co, boogie – woogie), ali i važ­nos­ti i rados­ti koju pokret i ples dono­se u našu sva­kod­ne­vi­cu. Činjenica je da upra­vo ple­som sla­vi­mo život što pred­stav­lja jed­nu od civi­li­za­cij­skih kons­tan­ti na koju želi­mo pod­sje­ti­ti oda­bra­nim pro­gra­mom koji će u odre­đe­noj mje­ri biti zas­tup­ljen i na našim druš­tve­nim mre­ža­ma u for­mi kvi­zo­va, nagrad­nih igri i dru­gih zanim­lji­vos­ti. Izložba je zamiš­lje­na kao otvo­re­ni poli­gon za dalj­nje usva­ja­nje zna­nja i raz­ne inter­pre­ta­ci­je i para­lel­ne pro­gra­me, a biti će upot­pu­nje­na likov­nim rado­vi­ma koji budu nas­ta­ja­li u kon­tek­s­tu peda­go­ških aktiv­nos­ti i surad­nji sa odgoj­no – obra­zov­nim usta­no­va­ma na razi­ni grada.

„Od edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma Pedagoškog odje­la MSUI nami­je­nje­nih nižim raz­re­di­ma i pred­škol­skim usta­no­va­ma pod zajed­nič­kim nazi­vom Tragovi spo­me­ni­mo edu­ka­tiv­no – likov­nu radi­oni­cu „I boja se kre­će“ te igra­oni­ce „Disco vrtić“ i „Trag cipe­li­ce plesalice“.

„Kako ne bi izos­ta­li ni dina­mič­ni ples­ni pokre­ti, dodat­nu podr­šku pru­ži­ti će Studio Upbeat kroz cik­lus inte­rak­tiv­nih pre­zen­ta­ci­ja Zumba® fit­ness i Zumba® kids pro­gra­ma nami­je­nje­nih široj jav­nos­ti. Prilika je ovo da publi­ka saz­na kako je kul­tu­ra ple­sa ušla u sport­ske dvo­ra­ne te u naš sva­kod­nev­ni život;  meren­gue, sal­sa, reg­ga­eton i cum­bia kora­ci uvest  će ih u svi­jet ples­nog fit­ne­ssa, a za one koji žele isku­si­ti svu sna­gu i sav poten­ci­jal Zumba® fit­ness pro­gra­ma pri­pre­mi­li smo i cje­lo­vi­te tre­nin­ge u tra­ja­nju od 45 minu­ta“, naj­av­lju­ju iz MSUI‑a.

Ciklus inte­rak­tiv­nih pre­zen­ta­ci­ja i otvo­re­nih tre­nin­ga odr­žat će se u pros­to­ri­ma muze­ja pre­ma slje­de­ćem rasporedu:

14.05. i 21.05.2022. od 20:00 do 20:30 h

Interaktivna pre­zen­ta­ci­ja Zumba® Fitness pro­gra­ma (tra­ja­nje 30 minuta)

pod vod­stvom Zumba® fit­ness ins­truk­to­ri­ce (ZES™) Marine Lorencin  iz Studia Upbeat

važ­na napo­me­na: poželj­no je doći u teni­si­ca­ma i odje­ći u kojoj će vam biti ugod­no kre­ta­ti se uz glazbu

18. 05. 2022. od 9:30 do 09:50h

Interaktivna pre­zen­ta­ci­ja Zumba® Kids pro­gra­ma pod vod­stvom Zumba® Kids ins­truk­to­ri­ce Vere Maretić iz Studia Upbeat (tra­ja­nje 20 minuta)

25.05. – 26.05. i 27.05.2022. od 20:30 do 21:15h

Zumba® fit­ness sat (otvo­re­ni tre­ning) pod vod­stvom Zumba® fit­ness ins­truk­to­ri­ce (ZES™) Marine Lorencin iz Studia Upbeat  (tra­ja­nje 45 minuta)

važ­na napo­me­na: dođi­te u teni­si­ca­ma i odje­ći za tre­ning, done­si­te bocu vode i mali ruč­nik jer vas čeka 45 minu­ta ples­ne fit­ness zabave

Program je reali­zi­ran uz podr­šku Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH i Grada Pule. Koncepciju i reali­za­ci­ju pro­gra­ma pot­pi­su­ju Ketrin Milićević Mijošek (rav­na­te­lji­ca Muzeja / kus­to­si­ca) i Iva Gašparić (muzej­ska peda­go­gi­nja) u surad­nji sa Studiom upbe­at (Pula).

Izložba tra­je od 13. svib­nja do 12. lip­nja i može se pogle­da­ti sva­kim danom osim pone­djelj­ka; u svib­nju od 10 do 20 sati te u lip­nju od 10 do 21 sat te pro­du­lje­no za vri­je­me odr­ža­va­nja para­lel­nih programa.

Priredio B. V.